Civildienests un papildu ienākumi

civildienests un papildu ienākumi

Valsts prezidenta, Saeimas deputātu, ministru, valsts ministru un parlamentāro sekretāru, pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputātu, kā arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Augstākās tiesas tiesnešu amati, apgabaltiesas priekšsēdētāja, viņa vietnieku un apgabaltiesas tiesnešu amati, rajona pilsētas tiesas priekšsēdētāja, viņa vietnieku un rajona pilsētas tiesnešu amati, ģenerālprokurora, viņa vietnieku un prokurora amati, kā arī valsts kontroliera, Valsts kontroles padomes locekļu un Revīzijas departamentu kolēģiju locekļu amati nav uzskatāmi par ierēdņu amatiem.

Valsts civildienesta ierēdņu amatu saraksts, kas sastādīts atbilstoši šā panta pirmajai daļai, tiek apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem.

Ministru kabinetam ir tiesības noteikt tos ierēdņu amatus, kurus var ieņemt personas uz darba līguma pamata. Valsts civildienesta pārvalde Ministru kabinets izveido Valsts civildienesta pārvaldi un apstiprina tās nolikumu, kā arī iecel amatā ieguldījums Bitcoin atbrīvo no amata Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieku.

Valsts civildienesta pārvalde pakļauta Ministru kabinetam un ir juridiskā persona. Valsts civildienesta pārvaldes galvenie uzdevumi ir šādi: 1 izstrādāt valsts civildienests un papildu ienākumi organizēšanas vispārīgos noteikumus; 2 pārbaudīt ierēdņu amatu pretendentu atbilstību ierēdņa kandidāta statusam; 3 veikt kontroles un uzraudzības funkcijas attiecībā uz ierēdņu amatu pretendentu sniegto informāciju; 4 organizēt ierēdņu kandidātu kvalifikācijas pārbaudes; 5 kārtot ierēdņu amatos iecelto ierēdņu ierēdņu kandidātu uzskaiti, kā arī vakanto amatu vietu uzskaiti un publicēt šo informāciju Ministru kabineta noteiktajā oficiālajā preses izdevumā; 6 pieteikt pretendentus uz vakantajām ierēdņu amatu vietām; 7 kā pārspēt bilances opcijas ierēdņu ierēdņu kandidātu sūdzības un disciplinārlietas.

Ministru kabinets var uzdot Valsts civildienesta pārvaldei veikt arī citus ar valsts civildienestu saistītus uzdevumus. Valsts administrācijas skola Ministru kabinets izveido Valsts administrācijas skolu un apstiprina tās nolikumu, kā arī ieceļ amatā un atbrīvo no amata skolas direktoru. Valsts administrācijas skolas galvenie uzdevumi ir šādi: 1 izstrādāt ierēdņu sagatavošanas, kvalifikācijas celšanas un kvalifikācijas eksāmenu saturu un noteikumus; 2 pieņemt valsts civildienesta ierēdņu kvalifikācijas eksāmenus.

Prasības, kādas izvirzāmas atsevišķu valsts civildienesta kvalifikācijas kategoriju amatu pretendentiem attiecībā uz vispārīgo, speciālo un profesionālo sagatavotību, kā arī kārtību, kādā pārbaudāmas pretendentu spējas, dienesta civildienests un papildu ienākumi atbilstošās zināšanas un sagatavotība attiecīgajam amatam vai kārtojami valsts civildienesta ierēdņu kvalifikācijas adx indikatora binārās opcijas, nosakaMinistru kabineta noteikumi, ja tas nav reglamentēts šajā likumā un īpašos likumos.

Biežāk uzdotie jautājumi par darba uzteikšanu

Personai, kas pretendē uz ierēdņa amatu, ir jāatbilst visām šā panta pirmajā daļā minētajām prasībām. Uz ierēdņa amatu nevar pretendēt notiesātie, tiesājamie, apsūdzētie vai aizdomās turētie. Ierēdņu amatu pretendentu konkurss Attiecībā uz Attiecībā uz 7. Iekšējā konkursā var piedalīties visi ierēdņi un ierēdņu kandidāti. Ja rīko iekšēju vai atklātu konkursu, Ministru kabineta noteiktajā oficiālajā preses izdevumā publicējams vakanto valsts civildienesta ierēdņu amatu saraksts, norādot šo amatu pretendentu pieteikšanās termiņu un vietu.

Par valsts civildienesta ierēdņa tiesībām veikt saimniecisko darbību

Pretendentu pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par 20 dienām no konkursa izsludināšanas dienas. Pieteikšanās uz ierēdņa amatu Personas, kuras pretendē uz šā likuma 3.

Personas, kuras pretendē uz pašvaldības civiliestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatu, iesniegumu iesniedz attiecīgās pašvaldības vadītājam. Personas, kuras pretendē uz pārējiem ierēdņu amatiem, iesniegumu var iesniegt arī tieši attiecīgās valsts civiliestādes vadītājam, kas trīs dienu laikā to nosūta izskatīšanai Valsts civildienesta pārvaldei.

Laidienu arhīvs

Ierēdņa amata pretendents savam iesniegumam pievieno: 1 autobiogrāfiju; 2 sīkas un konkrētas ziņas civildienests un papildu ienākumi iepriekšējo darbu; 3 izglītību apliecinošus dokumentus; 4 Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā veiktās medicīniskās pārbaudes atzinumu; 5 rakstveida apliecinājumu, ka uz viņu neattiecas šajā likumā minētie ierobežojumi; 6 apliecību par latviešu valodas eksāmena nokārtošanu atbilstoši augstākajai trešajai valsts valodas prasmes pakāpei, ja viņš nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu.

Pretendents var iesniegt arī citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus. Iesniegto dokumentu pārbaude Valsts civildienesta pārvalde reģistrē un pārbauda pretendentu iesniegtos dokumentus, kā arī to, vai pretendenti nav sodīti par tīšiem noziegumiem vai atbrīvoti no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā, vai viņiem nav likumā noteiktajā kārtībā ierobežota rīcībspēja, kā arī iepazīstina pretendentus ar valsts civildienesta ierēdņa kandidāta kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību un nosaka šā eksāmena dienu, kas nedrīkst būt vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no visu nepieciešamo dokumentu reģistrēšanas brīža.

Attiecībā uz šā likuma 3.

civildienests un papildu ienākumi

Pārbaude attiecībā uz šā likuma 6. Pretendenta pārbaude un kvalifikācijas eksāmeni Ja persona pirmo reizi pretendē uz ierēdņa amatu, pēc pārbaudes un valsts civildienesta ierēdņa kandidāta kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas Valsts civildienesta pārvalde izsniedz šim pretendentam valsts civildienesta ierēdņa kandidāta apliecību, kas ir derīga sešus civildienests un papildu ienākumi un dod tiesības pretendēt uz vakantu ierēdņa amata un štata vietu.

Pirmo reizi kvalifikācijas eksāmenu pretendents kārto bez maksas. Ierēdņi ierēdņu kandidāti dienesta laikā kārto kvalifikācijas eksāmenus Valsts administrācijas skolā, lai iegūtu vēlamo valsts civildienesta ierēdņa kvalifikācijas kategoriju. Iecelšana amatā Jautājumu par konkursa kārtībā pieteikušos pretendentu piemērotību konkrētam ierēdņa amatam izšķir valsts civiliestādes vadītājs, ja likumos nav noteikts citādi.

Ierēdņa amatā nedrīkst iecelt personas, kuras ar valsts civiliestādes vadītāju vai savu tiešo priekšnieku ir laulībā vai radniecībā līdz trešajai un svainībā līdz otrajai pakāpei.

Šā noteikuma izņēmumus var noteikt Ministru kabinets. Persona uzskatama par ieceltu ierēdņa amata ar dienu, kas minēta rīkojumā vai lēmumā par tās iecelšanu; ja datums nav minēts, — ar rīkojuma vai lēmuma parakstīšanas dienu. Rīkojuma vai lēmuma noraksts izsniedzams amatā ieceltajai personai pret parakstu. Iecelšana ierēdņa amatā ar atpakaļejošu datumu nav pieļaujama un nav spēkā.

Rīkojums lēmums par iecelšanu ierēdņa amatā Ierēdņa amatā ieceļ, izdodot attiecīgu rīkojumu vai pieņemot attiecīgu lēmumu, ja likumos nav noteikts citādi, un amatā iecelto personu iepazīstinot ar šo rīkojumu lēmumu un ar dienesta pienākumu aprakstā minētajiem noteikumiem. Rīkojumā lēmumā par iecelšanu ierēdņa amatā ir jānorāda: 1 rīkojuma lēmuma izdevējs — valsts civiliestāde, rīkojuma lēmuma numurs, izdošanas datums; 2 amata nosaukums; 3 Valsts civildienesta pārvaldes norādītā kvalifikācijas kategorija un mēneša alga; 4 iecelšanas termiņš — uz noteiktu vai uz nenoteiktu laiku.

Priekšrocības ieņemt ierēdņa amatu Priekšrocības ieņemt ierēdņa amatu ir tam pretendentam, kurš visvairāk piemērots attiecīgajam amatam savu darba spēju, teorētiskās un praktiskās sagatavotības ziņā. Ja darba spējas, teorētiskā un praktiskā sagatavotība ir vienāda vairākiem pretendentiem, priekšrocības ieņemt ierēdņa amatu ir: 1 ierēdnim, kurš atbrīvots no dienesta sakarā ar valsts civiliestādes likvidēšanu, ierēdņu skaita samazināšanu un citos likumā paredzētajos gadījumos civildienests un papildu ienākumi viņa neatkarīgu iemeslu dēļ vai kuram jānodrošina iespēja ieņemt līdzvērtīgu amatu valsts civildienestā pēc pilnvaru termiņa izbeigšanās vēlētā amatā valsts vai bultiņas opcijām institūcijā; 2 ierēdnim, kurš atbilst vislielākajam skaitam vēlamo nosacījumu, proti, viņam ir: a pozitīva atsauksme no iepriekšējās darbavietas; b vismaz divu svešvalodu prasme; c iemaņas darbā ar datoriem; d ierēdņa speciālā administratīvā izglītība vai viņš ir apguvis speciālās administratīvās izglītības kursu citas augstākās izglītības ietvaros; e Latvijas Republikā piešķirts vai nostrificēts zinātniskais grāds attiecīgajā zinātnes nozarē.

civildienests un papildu ienākumi

Ierēdņa kandidāta solījums Sākot pildīt ierēdņa amata pienākumus, ierēdņa kandidāts dod un paraksta šādu solījumu: «Apsolos vienmēr iestāties par neatkarīgu un demokrātisku Latvijas Republiku, pildīt man uzticēto ierēdņa amatu pēc labākās sirdsapziņas, pārliecības un prasmes, ievērot Satversmi un likumus, izpildīt valdības noteikumus un rīkojumus, priekšniecības likumīgos rīkojumus un neizpaust valsts un dienesta noslēpumus, kā ari apzināties, ka par savu darbību atbildu likuma priekšā.

Ierēdņa kandidāta statuss Persona var iegūt ierēdņa statusu tikai tad, ja tā pēc valsts civildienesta ierēdņa kandidāta kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas ne mazāk kā divus, bet ne vairāk kā četrus gadus ir pildījusi ierēdņa amata pienākumus kā ierēdņa kandidāts un ir nokārtojusi valsts civildienesta ierēdņa kvalifikācijas eksāmenu.

Civildienests un papildu ienākumi.

Uz ierēdņa kandidātu attiecas visi šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi, ierobežojumi un tiesības, ja likumos nav noteikts citādi. Ierēdņa kandidāta laiks ieskaitāms kopīgajā izdienas laikā, ko ierēdnis nokalpojis valsts civildienestā.

Ierēdnim ir šādas vispārīgās tiesības: 1 uz pastāvīgu civildienestu, ja šajā likumā nav noteikts citādi; 2 veikt valsts pārvaldes funkcijas amatam noteiktās kompetences ietvaros; 3 normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pieprasīt un saņemt no jebkuras fiziskās vai juridiskās personas informāciju, kas nepieciešama amata pienākumu izpildei; 4 uz amata pienākumu izpildei piemērotiem apstākļiem; 5 pieteikties uz vakantajiem ierēdņu amatiem; 6 piedalīties mācību programmās, lai iegūtu amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Ierēdņa ierēdņa kandidāta aizvietošana Promesošu ierēdni ierēdņa kandidātu uz laiku, bet ne ilgāku par sešiem mēnešiem, var aizvietot cits ierēdnis ierēdņa kandidāts.

Civildienests un papildu ienākumi Ierēdnim ierēdņa kandidātam jāievēro Satversme, likumi un citi normatīvie akti, jāiestājas par neatkarīgu un demokrātisku Latvijas Republiku. Ierēdnim ierēdņa kandidātam ir jāpilda valsts civildienesta pienākumi, to izpildes laikā un ārpus tā jāizturas atbilstoši cieņai un uzticībai, kādu prasa amats.

Ierēdņa ierēdņa kandidāta pienākums ir pildīt priekšniecības rīkojumus un ievērot vispārējās vadlīnijas, ciktāl tie nav pretrunā ar likumiem. Ja nepieciešams, ierēdnim ierēdņa kandidātam jākonsultējas ar savu tiešo priekšnieku. Ierēdņa ierēdņa kandidāta pienākumu noteikšana Ierēdņa ierēdņa kandidāta tiešos dienesta pienākumus nosaka valsts civiliestādes vadītājs ar rīkojumu šādos gadījumos: ierēdnim ierēdņa kandidātam uzsākot valsts civildienestu, viņu pārceļot citā amatā un mainot viņam uzticēto valsts civildienesta pienākumu apjomu.

Laidienu arhīvs - Civildienests un papildu ienākumi

Pienākums atbildēt par savas dienesta darbības likumīgumu Ierēdnis ierēdņa kandidāts ir atbildīgs par savas dienesta darbības likumīgumu. Ja no tiešā priekšnieka tiek saņemts uzdevums vai rīkojums, kas neietilpst ierēdņa ierēdņa kandidāta tiešajos civildienesta pienākumos, viņam par to jāinformē valsts civiliestādes vadītājs un jāpilda vadītāja pieņemtais lēmums. Ja ierēdnim ierēdņa kandidātam rodas šaubas par saņemtā uzdevuma vai rīkojuma likumīgumu, viņam par to nekavējoties jāziņo savam tiešajam priekšniekam.

Ja uzdevums vai rīkojums netiek atcelts, bet ierēdnis ierēdņa kandidāts joprojām šaubās par tā likumīgumu, viņam nekavējoties jāgriežas pie nākamās augstākas pakāpes priekšnieka ar iesniegumu atcelt šo uzdevumu vai rīkojumu.

civildienests un papildu ienākumi

Ja nākamās augstākas pakāpes priekšnieks uzdevumu vai rīkojumu apstiprina, ierēdnim ierēdņa kandidātam tas jāpilda tiktāl, ciktāl attiecīgā darbība nav sodāma saskaņā ar kriminālās vai administratīvās likumdošanas aktiem vai nav pretrunā ar valsts civildienesta nolikumu, ciktāl viņš nesaskata šīs pretrunas un ciktāl tas neaizskar cilvēka cieņu.

Ja tiešais priekšnieks prasa uzdevuma civildienests un papildu ienākumi rīkojuma tūlītēju izpildi, jo civildienests un papildu ienākumi darbība varētu tikt nokavēta un tāpēc nav iespējams saņemt augstākas pakāpes priekšnieka atbildi, spēkā ir šā panta trešās daļas noteikumi. Ja ierēdnis ierēdņa kandidāts ir pārliecināts par uzdevuma vai rīkojuma nelikumīgumu, viņam jāatsakās no tā izpildīšanas.

Par gadījumiem, kad šajā pantā minētais uzdevums vai rīkojums netiek atcelts, ierēdnim ierēdņa kandidātam jāpaziņo Valsts civildienesta pārvaldei, kas 10 dienu laikā pieņem lēmumu šajā jautājumā. Iesniegumi un apstiprinājumi šajā pantā minētajos civildienests un papildu ienākumi ir jādod rakstveidā. Darba laiks Ierēdņa ierēdņa kandidāta normālais darba laiks ir 40 stundas nedēļā. Valsts civiliestādes, kur dienesta apstākļu dēļ nav iespējams ievērot noteikto darba nedēļas ilgumu, var ieviest summētu darba laika uzskaiti, ievērojot prasību, ka uzskaites perioda tas nedrīkst pārsniegt šajā pantā noteikto darba stundu skaitu.

Ierēdņa ierēdņa kandidāta pienākums ir pildīt valsts civildienesta pienākumus virs nedēļas normālā darba laika, ja to prasa civildienests un papildu ienākumi civildienesta intereses un ja šādam darba laikam ir gadījuma raksturs.

Valsts civildienesta likums - Latvijas Vēstnesis

Ierēdņiem ierēdņu kandidātiemkuriem ir bērni līdz trīs gadu vecumam, un grūtniecēm nav atļauts bez viņu piekrišanas uzlikt par pienākumu pildīt valsts civildienestu naktī, brīvdienās un svētku dienās. Ierēdņu ierēdņu kandidātu darbs brīvdienās un svētku dienās kompensējams, piešķirot citu atpūtas dienu vai samaksājot par to divkāršā apmērā pēc civiliestādes vadītāja rīkojuma.

civildienests un papildu ienākumi

Konfidencialitāte Ierēdnim ierēdņa kandidātam gan valsts civildienesta pildīšanas laikā, gan pēc civildienests un papildu ienākumi izbeigšanās ir pienākums glabāt un neizpaust valsts un dienesta noslēpumus un dienesta laikā pieejamo informāciju saskaņā ar likumiem. Pienākums celt kvalifikāciju Ierēdnim ierēdņa kandidātam ir pienākums regulāri papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas.

Valsts civiliestādes vadītājam jānodrošina iespēja ierēdņiem ierēdņu kandidātiem celt savu kvalifikāciju ne mazāk kā 45 dienas trīs gadu laikā, saglabājot viņiem atalgojumu un sedzot mācību izdevumus, ja kvalifikācijas celšana notiek Latvijā. Kārtību, kādā kvalifikācija ceļama ārvalstīs, nosaka Valsts administrācijas skola, bet ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību — Finansu ministrija.

Kvalifikācijas celšanas gaita un tās rezultāti ir dokumentējami. Ierobežojumi piedalīties uzņēmējdarbībā Ierēdnim ierēdņa kandidātam nav atļauts piedalīties un iesaistīties apdrošināšanas sabiedrību, banku, biržu un citu uzņēmējsabiedrību pārvaldes un revīzijas struktūrās, izņemot gadījumus, kad viņš ar attiecīgas valsts institūcijas aktu ir pilnvarots pārstāvēt šajās struktūrās valsts īpašuma daļu vai aizstāvēt valsts ekonomiskās intereses.

Ierēdnim ierēdņa kandidātam nav atļauts pildīt nekādus pienākumus un nav atļauts sniegt nekādus apmaksātus pakalpojumus uzņēmumos uzņēmējsabiedrībāskas ir materiāli atkarīgi no tās valsts civiliestādes, kurā šis ierēdnis ierēdņa kandidāts pilda dienesta pienākumus, vai kas atrodas minētās civiliestādes padotībā. Ierēdnim ierēdņa kandidātam nav atļauts personiski piedalīties vai iesaistīties peļņas uzņēmumos, kā ari darījumos, kuru dēļ nelikvīdas iespējas personiskās intereses varētu saskarties ar izpildāmā civildienesta interesēm vai ari kuru norisi viņš varētu ietekmēt, izmantojot dienesta stāvokli.

Ierobežojumi veikt blakusdarbus Ierēdnim ierēdņa kandidātam bez valsts civiliestādes vadītāja piekrišanas nav atļauts veikt atalgojamus blakusdarbus, turklāt šiem darbiem atvēlētais laiks nedrīkst pārsniegt divas piektdaļas no nedēļas normālā darba laika. Pēc valsts civiliestādes vadītāja pieprasījuma ierēdņiem ierēdņu kandidātiem jāsniedz rakstveidā ziņas par blakusdarbu veidu un apjomu. Ierobežojumi piedalīties lietu izskatīšanā Ierēdnim ierēdņa kandidātam nav atļauts piedalīties lietu izskatīšanā tiesas sastāvā, kā ari būt par trešo personu pilnvarnieku lietās, kurās kā puse iesaistīta tā valsts civiliestāde, kurā viņš ieņem amatu.

Ierobežojumi piedalīties sabiedriskajā darbībā Ierēdnim ierēdņa kandidātam nav atļauts ieņemt vēlētus amatus politiskajās organizācijās un to apvienībās, kā ari vēlēšanu apvienībās. Ierēdnim ierēdņa civildienests un papildu ienākumi nav atļauts izmantot savu dienesta stāvokli, lai pildītu politisko organizāciju civildienests un papildu ienākumi to apvienību, civildienests un papildu ienākumi arī vēlēšanu nevar nopelnīt naudu uzdevumus.

Citi ierobežojumi Ierēdnim ierēdņa kandidātam civildienests un papildu ienākumi atļauts valsts civildienesta laikā izlemt jautājumus, kas saistīti ar viņa paša, viņa radinieku līdz trešajai pakāpei un svaiņu līdz otrajai pakāpei personiskajām interesēm. Ierēdnim ierēdņa kandidātam nav tiesību streikot. Gadījumā, kad notiek citu valsts civiliestāžu darbinieku streiks, ierēdnim ierēdņa kandidātam ir pienākums aizstāt šādus darbiniekus to pienākumu izpildē, ciktāl tas nepieciešams attiecīgās iestādes darbības uzturēšanai.

Ierēdnim ierēdņa kandidātiem nav atļauts pieņemt no jebkurām personām naudas balvas, dāvinājumus vai citus materiālus labumus saistībā ar ieņemamo amatu, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus. Ārvalstu titulus, goda zīmes un ordeņus ierēdnis ierēdņa kandidāts drīkst pieņemt tikai ar Ministru prezidenta atļauju.

Attiecības ar presi Ierēdnis ierēdņa kandidāts valsts civiliestādes oficiālo viedokli drīkst izteikt masu informācijas līdzekļiem tikai ar valsts civiliestādes vadītāja pilnvarojumu.

Disciplinārie pārkāpumi Par likumu un citu normatīvo aktu neievērošanu, pildot dienesta pienākumus, kā arī par nolikumos, instrukcijās un konkrētos dienesta pienākumu aprakstos noteiktās valsts civildienesta kārtības pārkāpumiem vai arī par acīm redzamu nelietderīgu rīcību pret ierēdni ierēdņa kandidātu var ierosināt disciplinārlietu.

Ierēdņa ierēdņa kandidāta nelikumīga rīcība un nepiedienīga izturēšanās ārpus valsts civildienesta uzskatāma par valsts civildienesta pārkāpumu, ja tā būtiski kaitē vispārējai cieņai un uzticībai pret valsts civildienestu.

Disciplināros pārkāpumus, disciplinārsodus un to uzlikšanas kārtību nosaka ierēdņu disciplinārsodu likums. Vispārīgās tiesības Ierēdnim ierēdņa kandidātam ir tiesības: 1 noteiktās kompetences ietvaros rīkoties valsts vārdā; 2 normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pieprasīt un saņemt bez maksas no jebkuras fiziskās vai juridiskās personas informāciju, kas nepieciešama valsts civildienesta pienākumu izpildei; 3 uz pastāvīgu valsts civildienestu neatkarīgi no Ministru kabineta, pašvaldības institūcijas vai valsts civiliestādes vadītāja maiņas; 4 uz valsts civildienesta izpildei piemērotiem apstākļiem.

Atalgojums Ierēdņa mēneša algu atkarībā no valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstā attiecīgajam amatam paredzētās kvalifikācijas kategorijas diapazona, ierēdņa kvalifikācijas kategorijas un izdienas pakāpes nosaka Ministru. Ierēdņa kandidāts saņem 80 procentus no attiecīgās ierēdņa mēneša algas un 40 procentus no visām šajā likumā ierēdņiem noteiktajām piemaksām un pabalstiem. Dzīvokļa pabalsts Ja ierēdnis ierēdņa kandidāts nedzīvo pastāvīgi tajā vietā, kur ir viņa dienesta vieta, viņš var saņemt dzīvokļa pabalstu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Atvaļinājuma pabalsts Ierēdnis, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, saņem atvaļinājuma pabalstu Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Pabalsts īpašos gadījumos Ierēdnis ierēdņa kandidāts saņem pabalstu mēneša algas apmērā sakarā ar smagu nelaimes gadījumu, kā arī sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi.

Ierēdnis ierēdņa kandidāts bērna piedzimšanas gadījumā saņem pabalstu sešu mēnešu algu apmērā. Gadījumā, kad abi bērna vecāki ir ierēdņi ierēdņu kandidātitiesības uz pabalstu ir darba shēmas, kā pelnīt naudu binārajās opcijās no viņiem.

Ierēdnim ierēdņa kandidātam pēc viņa vēlēšanās piešķir atvaļinājumu bērna kopšanai, līdz bērns sasniedz gada vecumu, izmaksājot par šo laiku valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu.

Vairāk saistītu