Denis dubina variants. METODISKIE NORĀDĪJUMI NOSLĒGUMA DARBU

gads - Daugavpils Universitāte

Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RA 1 darbības un attīstības stratēģiju 2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais 2 novērtējums no LR interešu viedokļa 3. Studiju virziena attīstības plāns 3 4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam: darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību 4 studiju programmu absolventiem 4.

Davosa atlikts

Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas denis dubina variants apraksts 8 7. Studiju virzienam pieejamie resursi tai skaitā finanšu resursi un 9 materiāltehniskais nodrošinājums 8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju 13 veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju.

Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības denis dubina variants Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 15 uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos.

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 17 darbība un tā ietekme uz studiju darbu studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 20 zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību denis dubina variants saraksts pārskata periodā.

Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 29 raksturojums Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti Studiju programmas plāns studiju denis dubina variants un studiju moduļu saraksts un to 40 apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums.

Studiju kursu un studiju moduļu apraksti Studiju programmas organizācija Prasības, uzsākot studiju programmu Studiju programmas praktiskā īstenošana izmantotās studiju metodes un 56 formas, tālmācības metožu izmantošana. Vērtēšanas sistēma izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 58 rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība.

visvieglāk nopelnīt Bitcoin ieguldot interneta jaunuzņēmumos

Studiju programmas izmaksas Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 59 vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju 60 virzienam atbilstošu Latvijas ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota un vismaz divām Eiropas Savienības denis dubina variants atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām.

Informācija par studējošajiem: studējošo skaits; pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits; absolventu ja tādi ir skaits Studējošo aptaujas un to analīze Absolventu ja tādi ir aptaujas un to analīze Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām; Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā IV.

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 2. Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma 4 paraugs aizpildīts. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju denis dubina variants izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā finansiālais pamatojums vai līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu.

Apgāds "Zinātne" - Kolekcijas

Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses nolikumi. Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par denis dubina variants studiju programmas izstrādi un īstenošanu, ja studiju virzienam atbilst kopīgā studiju programma. Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā, ja studiju virzienam atbilst kopīgā studiju programma, kura tiek īstenota kopā ar ārvalsts augstskolu vai koledžu.

Citi dokumenti pēc virziena ieskatiem.

gads - Daugavpils Universitāte

Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar Rēzeknes Augstskolas turpmāk RA darbības un attīstības stratēģiju Studiju virziena Vēsture un filozofija turpmāk SV attīstības stratēģija ir RA attīstības stratēģijas sastāvdaļa, kuras pamatā ir ES, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa stratēģiskie dokumenti un LR normatīvie akti: ilgtermiņa konceptuālais dokuments Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā Bitcoin pieaugums, Latvijas ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas, Latvijas Nacionālais attīstības plānsdarbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība", "Uzņēmējdarbība un inovācijas", "Infrastruktūra un pakalpojumi" un to papildinājumi, Lisabonas stratēģija, Boloņas deklarācijaIzglītības likums, Augstskolu likums, Valsts valodas likums, Izglītības attīstības pamatnostādnesMūžizglītības politikas pamatnostādnesMūžizglītības memorands, MK noteikumi Nr.

Studiju virziena īstenošanas stratēģiskais denis dubina variants uzturēt reģiona sabiedrībā filozofiskās un akadēmiskās vēstures zinātnes vērtības, kas sekmē domāšanu, ļauj raudzīties uz vēstures norisēm inovatīvi, starpdisciplināri un sistēmiski, nostiprinot racionālu pieeju studiju procesa pētnieciskajā un augstskolas SV absolventu turpmākajā profesionālajā darbībā. Studiju virziena īstenošanas konkrētie mērķi: 1. Izglītojot RA studiju virzienu studējošos valsts kultūras un sociālajām vajadzībām, nodrošināt visu fakultāšu īstenotajās studiju programmās filozofijas, ētikas, loģikas, vēstures, etnogrāfijas, kulturoloģijas problēmu studijas, rosinot pievērsties Eiropas, Latvijas un Latgales reģiona vēstures norišu zinātniskai pētniecībai, kas balstīta uz arheoloģijas, antropoloģijas, etnoloģijas, reliģijas, mākslas, socioloģijas, kultūras vēstures u.

Īstenojot akadēmiskā bakalaura studiju programmu Vēsture, iesaistīt studējošos reģiona vēstures pētniecisko projektu realizēšanā, komunikācijā ar sabiedrību, kultūras politikas veidotājiem, reģiona pašvaldībām, NVO un profesionālajām apvienībām. Balstoties uz jaunākajām humanitāro zinātņu produktu komercializācijas iespējām un jauno radošo industriju attīstības tendencēm, popularizēt RA lomu nacionālāskultūras denis dubina variants saglabāšanā.

Pakete tiek papildināta atkarībā no procedūras mērķiem un īpašībām.

Uzdevumi: zinātniskā darbība, kā arī zinātniskās kvalifikācijas iegūšana, paaugstināšana un pilnveidošana vēstures, filosofijas, muzeoloģijas, arhīvniecības nozarēs un apakšnozarēs; reģionālo un nacionālo zinātnisku pētījumu projektu un programmu īstenošana; zinātnisko ekspedīciju organizēšana un iegūto mutvārdu vēstures arheoloģisko, antropoloģisko, etnogrāfisko u. Studiju virziena attīstības stratēģija tādējādi paredz studiju virziena nodrošināšanas un pētniecības procesu attīstību, resursu pārvaldības attīstību, iekšējās kvalitātes nodrošināšanas un komunikācijas kultūras pilnveidi, personāla sadarbību ar Latvijas un ārvalstu akadēmisko sabiedrību, valsts pārvaldes institūcijām un sociālajiem partneriem.

Apgāds "Zinātne"

Perspektīvais novērtējums no LR interešu viedokļa LR Nacionālās attīstības plāna galvenais ekonomiskais mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos.

LR Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojumsprognozējot darbaspēka pieprasījumu, augstākās izglītības jomai kā vienu no prioritātēm izvirza studiju virzienus, kas saistīti ar nacionālās identitātes saglabāšanu.

The Forehand Tomahawk Serve

IZM, Latvijas Rektoru padomes, Augstākās izglītības padomes, LatvijasDarba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Studentu apvienību pārstāvjunoteiktais vietu iemācīties tirdzniecību RA studiju virzienam Denis dubina variants un filozofija, atbilst šajā ziņojumā paredzētajai Letonikas prioritātei un budžeta vietas ir piepildītas. Vienlaicīgi RA piedāvātais studiju vierziens atbilst arī ES Nacionālās programmas Darba tirgus pētījumi ietvaros Labklājības 6 7 ministrijas detalizētas darbaspēka un darba tirgus tautsaimniecības sektoru izpētē secinātajam, ka par prioritāti jāizvirza izglītotu un radošu cilvēku nodrošināšana, uzņēmumu tehnoloģiskās izcilības, kā arī zinātnes un pētniecības attīstības jomās visos valsts reģionos.

Vecie krievu vārdi. Alfabēta uzrakstītu novecojušu vārdu vārdnīca

Pēc vidējās izglītības ieguves nespējot atrast vietu darba tirgū, daļašādu jauniešu ik gadu izvēlas pilna laika studijas arī RA studiju virziena Vēsture un filozofija akadēmiskā bakalaura studiju programmā Vēsture. Ņemot vērā studējoso skaita samazināšanos, kā arī studiju virziena Vēsture un filozofija īstenojošo ausgstkolu skaitu, RA uzskata par nelietderīgu turpināt studiju virziena Vēsture un filozofija īstenošanu Rēzeknes Augstskolā.

kā nopelnīt daudz naudas un ātri video vienkāršākā bināro opciju sistēma

Studiju virziena attīstības plāns Virziena pārvaldes darba un vadības pamatā ir koleģialitātes princips stratēģisku lēmumu pieņemšanā un individuālās atbildības princips par darba pienākumiem. Studiju virziena attīstību koordinā studiju virziena padome, kas nosaka turpmākās attīstības un pētnieciskās darbības pamatprincipus, ievērojot: augstskolas attīstības stratēģiju, tradīcijas un attīstības tendences; akadēmiskā personāla un sociālo partneru mijiedarbības tendences; studiju virziena atbilstību laikmeta aktualitātēm, tā realizētāju spēju uztvert un fleksibli atsaukties uz piedāvātajiem izaicinājumiem; Denis dubina variants valstiskās attīstības intereses, kas ietvertas nacionālo kultūras vērtību saglabāšanas un pētniecības prasībās.

Darbības virziens Plānotie rezultāti Izpildes termiņš 1. Studiju virziena kvalitātes pilnveide Jaunu speciālistu piesaiste Akadēmiskā personāla atlases un kvalifikācijas nodrošināšna,piesaistot perspektīvus zinātņu nozarudoktorus vēsturē Dr.

Kaspars Zellis Antonija Vilcāne Lietišķās vēstures moduļu papildināšana, sadarbība ar nozaru profesionāļiem Iegūts akreditācijas komisijas lēmums par studiju programmas nosaukuma maiņu Nr. Aleksandrs Ivanovs Katrīna Abricka Ineta Kivle Studiju infrastruktūras pilnveidē Renovētā studiju korpusa nodošana ekspluatācijā 4.

  1. Kāpēc Tolstojs nepatika karš un miers. Jauna "kara un miera radīšanas vēsture
  2. Kā nopelnīt naudu no bitkoiniem no nulles

IT nodrošinājums e-studijas u. Studiju virziena darbības pārtraukšana Izveidota jauna akadēmiskā bakalaura studiju programma Lietišķā vēsture studiju virzienā Informācijas un komunikācijas zinātnes Ar Studiju virziena un tam atbilstošo programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam 4.

Darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darbavietu pieejamību studiju programmu absolventiem Bondars LU, G. Nagle un A. Ozoliņa DUpieci absolventi R. Šakalovs, G. Pudnika, I. Karakone, M. Aivars, I. Selecka ir veiksmīgi iekļāvušies darba tirgū; viens absolvents M. Darba devēju aptaujas rezultāti Darba devēju aptauja tiek organizēta katra studiju gada noslēgumā, izlases veidā izsūtot aptaujas anketas uz absolventu darba devēju e-pasta adresēm. Sadarbību ar darba devējiem ilustrē arī studējošo prakšu nodrošināšana skat.

Pēc praksēm darba devēji izsniedz studējošo raksturojumus, kuros izvērtē praktikanta kompetenci. Iepriekšējo gadu absolventu darba devēji tiek noskaidroti un aptaujāti nākamā studiju gada sākumā.

Studiju programmas direktora izveidotajā aptaujas anketā ir iekļauti jautājumi skat pielikumukas darba devējam ļaujizvērtēt jauno speciālistu zināšanas, prasmes un profesionālo kompetenci. Darba devēji iesaka studiju programmas saturā iekļaut arī pedagoģijas denis dubina variants, jo tas ir aktuāli, iesaistoties muzeju un arhīvu izglītojošajās programmās, kā arī saskarsmē ar apmeklētājiem. No Lai iegūtā izglītība iespējami vairāk atbilstu muzeju un arhīvu specifikai un būtu vērsta uz nākotnes perspektīvām, ieviešot jaunus studiju kursus, darba devēji iesaka brīvās vai daļēji brīvās izvēles daļā censties ieviest tādus kursus, kas sekmē iekļaušanos darba tirgū.

Atgriezenisko saikni ar darba devējiem kopš Kopumā darba devēju aptaujas rezultāti pilnībā atspoguļo realitāti Latvijas un Eiropas darba tirgū.

Kāpēc Tolstojs nepatika karš un miers. Jauna "kara un miera radīšanas vēsture

Pieprasījums denis dubina variants vēstures speciālistiem ir noturīgs, tomēr ir jāatzīst, ka muzeju un arhīvu speciālistu valsts noteiktais atalgojums ir pārāk zems, lai pievilinātu jauniešus, tāpēc viņi iesaistās arī citu nozaru piedāvātajā darba tirgū, izvēloties nevis denis dubina variants atbilstošu, bet gan labāk atalgotu darbu.

Studiju virziena SVID analīze Siprās puses RA ir moderna studiju bāze, pietiekošs intelektuālais potenciāls un mūsdienu prasībām atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, lai radītu jaunas un objektīvas, lietišķos pētījumos izmantojamas vēstures un filozofijas zināšanas, veiktu to popularizāciju un sekmētu studiju virziena ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju: virziena realizēšanā ir iesaistīti LUzinātnisko institūtu un akadēmiskā personāla pārstāvji un sabiedrībā zināmi Latgales reģiona pētnieki, kuri piedalās dažādu projektu īstenošanā; virziena realizētājiem ir stabila un rezultatīva sadarbība ar LU un DU vēstures pētniekiem.

Views: Transcription 1 1. Vispārīgie noteikumi Noslēguma darba temata izvēle un izstrādes posmi Noslēguma darba apjoms un struktūra Noslēguma darba saturs Noslēguma darba tehniskais noformējums Noslēguma darba elektroniskās versijas sagatavošana Noslēguma darba iesniegšana Noslēguma darba vērtēšana Aizstāvēto noslēguma darbu uzglabāšana un arhivēšana Pārejas noteikumi Pielikumi 1. Noslēguma darba titullapas paraugs pielikums. Satura rādītāja paraugs pielikums. Literatūras avotu noformēšanas paraugs pielikums.

SV akadēmiskais personāls piedalās starptautiskos projektos, konferencēs un simpozijos; aktīvi publicē zinātniskas monogrāfijas un citus savu pētījumu rezultātus; nodrošina vēstures bakalauru un arhīvniecības maģistru, kā arī citu RA izglītības virzienu studējošo studiju un bakalaura darbu vadīšanu; Vājās puses Vēlētā akadēmiskā personāla nepietiekamība, viesdocētāju dominante studiju virziena realizēšanā. Zinātnieku finansējuma nestabilitāte un akadēmiskā personāla atalgojuma zemā konkurētspēja, kas neveicina denis dubina variants speciālistu ieinteresētību un iesaistīšanos studiju virziena realizēšanā.

Ierobežotas savu pētījumu popularizēšanas iespējas, jo ierobežotā finansējums ietvaros RA Izdevniecībā publicē nelielus metienus, bet potenciālajiem lasītājiem un pasūtītājiem skolas, bibliotēkas ir zema pirktspēja. Nepietiekama jaunāko teorētisko atziņu, pētniecisko pieeju un mūsdienu zinātniski tehnoloģisko metožu izmantošana pētījumos. Akadēmiskā personāla vecākās paaudzes nepietiekamais svešvalodu zināšanas līmenis.

Sadarbība ar reģiona skolām, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu metodoloģijas nodrošināšanā.

2010. gads - Daugavpils Universitāte

Sadarbība ar LU pārejā uz lietišķās vēstures studiju programmas īstenošanu Skolu, pašvaldību, NVO vēstures pētniecisko pasūtījumu veikšanas nodrošināšana. Plašāka iesaistīšanās RA un citu augstskolu pētnieciskajos projektos. Sadarbība ar ES valstu universitātēm lietišķās vēstures studiju programmas īstenošanā Vienotas reģiona vēstures studiju programmas izstrāde un realizācijā.

Dalība zinātnisko izdevumu, mākslas katalogu u. Vārds, uzvārds Izdevuma nosaukums, izdevējs, laiks. Pupiľń M. Vides un biotopu plānošana Eiropas purva bruņurupuču Emys orbicularis saglabāšanai Latvijā.

Baltijas valstīm kopējas lietišķās vēstures maģistra studiju programmas izveide. Draudi Valsts ekonomiskā situācija negatīvā ietekmeuz vēstures zinātnes attīstības stabilitāti, neprognozējams ir studiju virziena iespējamais finansējums. Pastāv reāla iespēja zaudēt daļu no piesaistītā, bet nevēlētā visaugstāk kvalificētākā akadēmiskā personāla.

Studiju virziena realizēšanas pārtraukšanas iespējamība ilgtermiņā apdraud ne tikai studējošo studiju virziena izvēli un akadēmiskā personāla denis dubina variants, bet arī vēstures zināšanās balstītas sabiedrības pastāvēšanu Latgales reģionā.

Studējošo skaita samazināšanās un atbirums. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts RA Studiju kvalitātes vadības, kontroles un novērtēšanas sistēmā atbilst ENQUA augstākajai izglītībai noteiktajiem standartiem. Sistēma regulāri tiek pilnveidota, ņemot vērā iepriekšējā studiju gada rezultātus.

Tās ietvaros izstrādātas procedūras, kas nosaka studentu uzņemšanas stratēģiju un taktiku, studentu sasniegumu vērtēšanas kritērijus, metodes un uzraudzību, studiju procesa organizāciju, programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanu, uzraudzību un regulāru kontroli, sadarbību ar darba devējiem un viņu iesaisti mācību procesa vērtēšanā un pilnveidē, akadēmiskā personāla kvalitātes nodrošināšanu vērtēšanu, kontroli, atbalstu, maiņusaikni ar vidusskolām, sabiedrības informēšanu par piedāvātajām studijām, programmām un piešķiramajiem grādiem.

kā vienmērīgi nopelnīt naudu nopelniet naudu ar savu galvu

Studiju kvalitātes izvērtējumā piedalās visas ieinteresētās puses studējošie, akadēmiskais, administratīvais personāls, darba devēji.

Vairāk saistītu