Finanšu un reālās iespējas

Par Finanšu sektora attīstības plānu – gadam

Grāmatvedība un finanšu plānošana / BVK absolvente

Lai noteiktu finanšu tirgus politikas mērķus un pasākumus finanšu sektora attīstībai vidējā termiņā, ir izstrādāts Finanšu sektora attīstības plāns Esošās situācijas raksturojums Plāna izstrādes laikā Covid pandēmija ir izraisījusi plašu un smagu sabiedrības veselības krīzi un pandēmijas izplatības mazināšanai noteiktie ierobežojumi, būtiski ietekmē ekonomisko aktivitāti.

Kopš Veselības krīzes apmērs un politikas pasākumi, kas veikti, lai pandēmijas izplatību ierobežotu, ir līdz šim nepieredzēti. Pastāvot ļoti augstai nenoteiktībai par Covid ierobežošanai nepieciešamo laiku, gan pasaules, gan Latvijas ekonomiskās attīstības prognozes ir tikušas visai strauji koriģētas un ar šādām korekcijām jārēķinās arī turpmāk.

Apmeklējuma statistika

Līdz brīdim, kamēr vakcīna vai atbilstoši medikamenti būs plašu pieejami, situāciju raksturos liela nenoteiktība un riski. Atbilstoši EK Tomēr pandēmijas atsākšanās liek izaugsmei apsīkt, jo tiek ieviesti jauni ierobežojumi. Saskaņā ar Saskaņā ar šo prognozi ES ekonomika Salīdzinājumā ar Sagaidāms, ka rezultāti ne Eirozonā, ne ES līdz Atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda Finanšu finanšu un reālās iespējas Atbilstoši šim scenārijam, Latvijas iekšzemes kopprodukts Reaģējot uz vīrusa izraisīto krīzi, Latvija un pārējās ES dalībvalstis ir ieviesušas ārkārtējus ierobežojumus un finansiālus atbalsta pasākumus ierobežojumu izraisīto seku mazināšanai.

Pandēmijas izraisītais satricinājums ES tautsaimniecībām bija vienlaicīgs, bet finanšu un reālās iespējas, jo striktāki pandēmijas izplatības ierobežojošie pasākumi skartajās valstīs rezultējās lielākā šokā ekonomikai. Ekonomiskās aktivitātes kritums un ieviestie atbalsta pasākumi novedīs pie krietni lielākiem budžeta deficītiem un valsts parāda līmeņa pieauguma.

ES dalībvalstis ir vienojušās, ka pirmo reizi kopš EK publicētā Reaģējot uz ekonomiskās situācijas kraso pasliktināšanos saistībā ar Covid krīzi, pasaules valstu centrālās bankas ir pastiprinājušas monetārās stimulēšanas pasākumus. ASV Federālo rezervju sistēma ECB savukārt ECB palielināja arī esošās aktīvu iegādes programmas apjomu, atviegloja ilgāka termiņa mērķoperāciju nosacījumus, kā arī uzsāka pandēmijas ilgāka termiņa mērķoperācijas.

Latvijā ilgāka termiņa mērķoperācijās III piedalījās vairākas kredītiestādes.

Lai pieteiktos jaunumu saņemšanai, lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi

Jūnija un septembra izsolēs tās kopā pieprasīja un saņēma šos kredītus 1. Covid krīzei ieilgstot arī ilgāka termiņa mērķoperācijas III tika pārkalibrētas, gan pagarinot šo operāciju īpašo labvēlības periodu, gan veicot Finanšu un reālās iespējas kredītu līnijas kopapjoms veido miljardi euro.

Maijā izveidotais EIB Viseiropas garantiju fonds ES uzņēmējdarbības atbalstam, it īpaši mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, paredz piesaistīt investīcijas ap miljardu euro apmērā.

EIB fonds sniedz garantijas vai ieguldījumus uzņēmumu kapitālā. Septembrī tika iedarbināts Eiropas pagaidu atbalsta instruments miljardu euro apmērā bezdarba risku mazināšanai īstermiņa nodarbinātības pasākumiem ārkārtas situācijā SUREsniedzot dalībvalstīm iespēju aizņemties no EK. Tā finansējums papildina ES daudzgadu budžeta finansējumu. Saskaņā ar Eiropadomes Atveseļošanas un portfeļa opcijas aprēķins mehānisma, finansēšanai.

Finanšu menedžments

ES aizņēmumu starptautiskajos finanšu tirgos ir plānots atmaksāt līdz Eiropas Atveseļošanas instrumenta finansētu programmu ietvaros Latvija kopumā varētu saņemt grantos līdz 2,3 mljrd. Pēdējo divu gadu laikā Latvijas banku sektorā, kas ir galvenās starpnieku institūcijas uzņēmumu un privātpersonu kreditēšanā un maksājumu pakalpojumu sniegšanā, mainās īpašnieku sastāvs, tirgus daļas un darbības modeļi.

Ievērojami sarucis ārvalstu klientu skaits un tiem sniegto pakalpojumu finanšu un reālās iespējas. Šo izmaiņu rezultātā ir samazinājusies kredītiestāžu peļņa, tomēr kredītiestāžu vidējie atdeves rādītāji pārsniedz ES vidējo līmeni. Saglabājoties piesardzīgam kreditēšanas piedāvājumam un pieprasījumam, var tik ietekmēta ekonomikas izaugsmes atjaunošanās pēc Covid pandēmijas izraisītās krīzes.

Latvijas kapitāla tirgus joprojām ir maz attīstīts. Vērtējot pēc akciju tirgus kapitalizācijas pret IKP, Latvija ir pēdējā finanšu un reālās iespējas starp ES valstīm, būtiski atpaliekot arī no kaimiņvalstīm. Tā kā finanšu pakalpojumu sektorā ir salīdzinoši augstas darbības uzsākšanas barjeras, inovāciju veicināšanā un jaunu spēlētāju ienākšanai tirgū ļoti finanšu un reālās iespējas ir arī uzraugošo institūciju atbalsts.

Attiecībā uz atsevišķiem alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, savstarpējo aizdevumu platformām, joprojām notiek licencēšanas process, kas rada neskaidrību par darbību regulējošo normatīvo ietvaru līdz attiecīgas licences izsniegšanai.

Saistītie raksti

Ir jāņem vērā, ka atbilstoši ES līmeņa normatīvajam regulējumam4, no Moneyval un FATF novērtēšanas procesu ietvaros, kas tika noslēgts Eksperti atzinuši, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu, kā rezultātā ir novērsta Latvijas iekļaušana "pelēkajā sarakstā", kas varēja radīt būtisku kaitējumu Latvijas reputācijai.

Pozitīvais novērtējums, apliecinot valsts spējas salīdzinoši īsā laika posmā veikt nozīmīgas pārmaiņas finanšu sistēmā, ir nostiprinājis Latvijas kā nozīmīga starptautiska partnera lomu starptautiskajā arēnā. Augstais novērtējums balstīts uz to, ka būtiski pilnveidots noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas regulējums, augusi kompetento iestāžu kapacitāte un uzlabojušies to darbības rezultāti, mazinājusies risku tolerance.

Līdz finanšu un reālās iespējas to ir būtiski šī plāna darbības periodā turpināt darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finanšu un reālās iespējas un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un atbilstoši politikas pasākumi ir iekļauti Ministru kabineta apstiprinātajā "Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laika posmā no Ieviešot minētajā Ministru kabineta un Finanšu sektora attīstības padomes apstiprinātajā plānā iekļautos pasākumus, tiks veicināta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību efektīva un riskos balstīta ieviešana, kas nodrošinātu tālāku ilgtspējīgu sektora attīstību un spēju finansēt tautsaimniecību.

Lai stiprinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas sistēmu ES līmenī, Latvijai ir svarīga ES līmeņa pasākumu īstenošana šajā jomā, pilnveidojot ES līmeņa uzraudzības sistēmu un stiprinot sadarbību ar trešajām valstīm.

Tāpat saredzam nepieciešamību patstāvīgas un institucionāli neatkarīgas ES līmeņa noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzības iestādes izveidošanai un ES tiesiskā regulējuma stiprināšanai ar vienveidīgām prasībām, izstrādājot jaunu regulu, kas papildinātu šīs jomas esošās direktīvas. Vienlaikus atbalstām turpmāku dalībvalstu finanšu izlūkošanas dienestu sadarbības stiprināšanu, tostarp, veicinot tehnoloģisko risinājumu izpēti un attīstību, lai stiprinātu finanšu izlūkošanu, noziegumu identificēšanu un novēršanu.

Finanšu menedžments

Eiropas Zaļais kurss aptver visas ekonomikas nozares, jo sevišķi transportu, enerģētiku, lauksaimniecību, IKT un ķīmisko vielu ražošanu. Lai sasniegtu Eiropas Zaļā kursa mērķus, būs vajadzīgas ievērojamas investīcijas.

Bitcoin naudas dolārs laika samazināšanās bez naudas iespējām

Finanšu sistēmai šajā procesā ir būtiska loma un tā var būt daļa no risinājuma virzībā uz zaļāku un ilgtspējīgāku ekonomiku. Finanšu sektors ir strauji attīstījies izpratnē par ilgtspējīgām finansēm un ilgtspēju.

pasīvie ienākumi internetā bez ieguldījumiem labākās indikatoru stratēģijas binārām opcijām

Koalīcijas izveides mērķis ir veicināt nacionāla un globāla līmeņa rīcību klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanai, izmantojot fiskālo politiku, publisko finanšu pārvaldību un piesaistot privāto finansējumu, kā arī veicinot investīcijas un tāda finanšu sektora attīstību, kas atbalsta klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanas politiku.

Mērķa sasniegšanai tiks sekmēta valstu pieredzes apmaiņa par attiecīgo politiku veidošanu un nodrošināts forums vienotu standartu un labākās prakses veicināšanai. Latvija koalīcijai pievienojās Finanšu sektors ir lielākais digitālo tehnoloģiju lietotājs un būtisks ekonomikas un sabiedrības digitalizācijas veicinātājs.

NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde meklēt bitkoīnus

Lai gan finanšu inovācija nav jaunums, ir ievērojami palielinājušies ieguldījumi tehnoloģijā un inovāciju temps. Īpaši Covid ietekmes rezultātā palielinājās pieprasījums pēc digitālajiem pakalpojumiem, kuru esošie finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki veiksmīgi ir opcijas atjaunošana, piedāvājot elastīgus, mainīgajai videi pielāgotus finanšu pakalpojumu risinājumus.

bināro opciju stratēģija q kā jūs varat nopelnīt naudu jaunajam gadam

Tiek plaši izvērsti finanšu tehnoloģiju risinājumi, kas maina finanšu nozari un to, kā patērētāji un uzņēmumi piekļūst pakalpojumiem.

Finanšu tehnoloģija rada gan iespējas, gan jaunus izaicinājumus attiecībā uz normatīvo atbilstību un uzraudzību.

stratēģija, kā nopelnīt daudz naudas simts veidu, kā nopelnīt naudu internetā

Finanšu tehnoloģija rada arī ar kiberdrošību saistītus riskus, ar datu, patērētāju un ieguldītāju aizsardzību un tirgus integritāti saistītus jautājumus. Tās ietvaros FKTK, kā nacionālā koordinējošā institūcija, regulāri veic finanšu pratības monitoringu, izvērtē izvirzīto mērķu sasniegšanu, veic Latvijas iedzīvotāju finanšu un reālās iespējas pratības aptauju un nosaka iedzīvotāju finanšu pratības indeksu.

robotu iepirkšanās centri opciju tirgotāju programma

Pieejamie dati liecina, ka izvirzītie finanšu pratības mērķi daļēji tiek sasniegti - pieaugošs ir mājsaimniecību uzkrājumu apjoms, palielinājies pensiju sistēmas 3.

Vairāk saistītu