Interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads

interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads

interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads

Interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads, 1. Likums nosaka grāmatvedības jomas vispārīgos un tiesiskos pamatus, likuma subjektus, to tiesības, pienākumus un atbildību, grāmatvedības uzdevumus, prasības grāmatvedības kārtošanai un institūciju kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā.

Jaunais Grāmatvedības likums attiecas uz visiem uzņēmumiem, juridiskām un fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām. Ar likumu pilnveidots un paplašināts pastāvošais regulējumu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošanai un grāmatvedības reģistru kārtošanai un glabāšanai elektroniski, kas plānota kā prioritāte salīdzinājumā ar dokumentu kārtošanu un glabāšanu papīra formā.

Precizētas līdzšinējās prasības inventarizācijas veikšanā un finanšu pārskatu sagatavošanā, kā arī uzņēmuma vadītāju pienākumi un tiesības. Jaunajā regulējumā ietvertas arī regulas prasības par datu brīvu apriti, un paredzēts, ka grāmatvedības dokumentus elektroniski varēs glabāt Latvijas vai arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā.

Likumā iekļauta arī ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas kārtība, kā arī paredzēta ārpakalpojuma grāmatvežu publiska reģistra vešana, ko veiks Valsts ieņēmumu dienests VID.

Jaunajā regulējumā paredzēta arī administratīvā atbildība par pārkāpumiem grāmatvedības jomā, un administratīvo sodu, tāpat kā līdz šim, varēs piemērot VID un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads

Jauns likums tika pieņemts, lai normatīvais interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads grāmatvedības jomā atbilstu juridiskās tehnikas prasībām, ietverot likumā lietoto terminu plašāku skaidrojumu, likuma mērķi un darbības jomu, kā arī pilnveidotu tam pakārtotos Ministru kabineta noteikumus.

Jauns regulējums nepieciešams, ņemot vērā arī informācijas tehnoloģiju attīstību un grāmatvedības datorprogrammu un informācijas datorsistēmu programmatūras attīstību un arvien plašāku to pielietojumu uzņēmumu grāmatvedībā. Tāpat būtiski, ka mūsdienās ir mainījusies grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošanas, aprites un glabāšanas, kā arī grāmatvedības reģistru kārtošanas un finanšu pārskatu sagatavošanas prakse.

Interneta žurnāls iFinanses ir dibināts Kopš Līdz ar to ir sagatavots un Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts jauns noteikumu projekts — Grāmatvedības kārtošanas noteikumi.

No šodienas līdz Līdz šim neapliekamais minimums bija eiro mēnesī, bet pensionāriem - eiro mēnesī. Izmaiņas ir daļa no Grozījumi arī noteic kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests Noteiktas arī citas izmaiņas IIN piemērošanā, tostarp no aplikšanas ar nodokli atbrīvotas atbalsta programmas dzīvojamo ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanas ietvaros piešķirtie granti par ēkas energoklases uzlabošanu un tehniskās palīdzības saņemšanu.

Tāpat ar nodokli neapliks līdzfinansējumu privātmāju iedzīvotājiem nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajām siltuma un ūdens apgādes sistēmām un kanalizācijas tīkliem.

Ģimenes pabalsts par vienu bērnu pieaugs līdz 25 eiro un par diviem bērniem - līdz eiro Šodien stājas spēkā grozījumi, pateicoties kuriem pieaugs ģimenes valsts pabalsta apmērs un mainīsies tā izmaksas specifika.

Ģimenes valsts pabalsta reforma paredz, ka no šodienas par vienu bērnu no gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalsts mēnesī būs 25 eiro, par diviem bērniem - eiro 50 eiro par katru bērnupar trijiem bērniem - eiro 75 eiro par katru bērnu. Par četriem un vairāk bērniem pabalsts būs eiro mēnesī par katru bērnu. Vienlaikus no šī gada ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam persona saņem ģimenes valsts pabalstu, nevis kā līdz šim - atkarībā no tā, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis.

Pēc Labklājības ministrijas sniegtās informācijas, Plānotais saņēmēju skaits, kuri saņems ģimenes valsts pabalstu no šodienas būs Vienlaikus ģimenes valsts pabalstu jaunajā apmērā turpmāk Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSAA aprēķinās un izmaksās automātiski, interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads ar to pabalsta saņēmējiem nekas nav jādara.

Aģentūrā skaidroja, ka ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena līdz 20 gadiem ģimenes valsts pabalstu saņem.

Šobrīd populāras tēmas

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāku bērnu audzināšanu vairs nepiešķirs. Situācijā, ja laulātie audzina bērnus no iepriekšējām attiecībām, no šodienas būs iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem bērniem. Laulātajam, kurš saņem ģimenes valsts pabalstu par savu bērnu, jāiesniedz iesniegums VSAA par labprātīgu atteikšanos no viņam piešķirtā pabalsta turpmākās saņemšanas, piekrītot šīs tiesības turpmāk nodot otram laulātajam, kurš nav bērna bioloģiskais vecāks.

Savukārt laulātajam, kurš nav bērna vecāks, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. Kā uzsver VSAA, ja pāris dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un audzina bērnus, kas nav abu kopīgie bērni, tad vienam no viņiem saņemt pabalstus par visiem bērniem interneta ieņēmumu pārskati 2022.

gads tiesību. Stājas spēkā grozījumi likumā par kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts daudzbērnu ģimenēm Šodien stājas spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzību likumā par kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns vai persona ar invaliditāti.

Iepriekš likums noteica, ka Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina karšu izsniegšanu daudzbērnu ģimenēm. Savukārt minētās programmas īstenošanas kārtību, tai skaitā daudzbērnu ģimenes apliecības piešķiršanas, izmantošanas, kā arī anulēšanas gadījumus un kārtību noteica Ministru kabinets. Turpmāk plānots atteikties no termina "daudzbērnu ģimenes apliecības", to aizvietojot ar "goda ģimenes apliecības", savukārt Ministru kabinets noteiks tās izsniegšanas, anulēšanas gadījumus un kārtību, kā arī ierobežojumus apliecības saņemšanai.

Vienlaikus Sabiedrības integrācijas fonds nodrošinās valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecības programma" īstenošanu, sniedzot stratēģijas par iespējām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa. Tas nepieciešams, lai novērtētu ieguldījumu un vairotu prestižu sabiedrībā, kā arī veicinātu un atbalstītu pašvaldību, komersantu un citu personu brīvprātīgu iesaistīšanos atbalsta sniegšanā.

Plānots, ka Ministru kabinets līdz nākamā gada LETA jau ziņoja, ka Latvijas Interneta ieņēmumu pārskati 2022.

Sākumlapa | Sākumlapa | Valsts kase

gads ģimenes programmas mērķis ir veicināt un atbalstīt pašvaldību, komersantu un citu personu brīvprātīgu iesaistīšanos atbalsta sniegšanā daudzbērnu ģimenēm. Kopumā Puses varēs rakstveidā vienoties par citu lietošanas maksas apmēru.

Maksājums arī nevarēs būt mazāks par 50 eiro. Ja Likumiskās zemes lietošanas tiesības regulēs likums, un to īstenošanai nav nepieciešama līguma slēgšana, kā arī vienoties par dažādiem jautājumiem ir iespējams, ja ir pušu saskanīga griba. Ja vienošanās nav iespējama, ir piemērojami likuma noteikumi.

Minimālā lietošanas maksa 50 eiro gadā nav jāreizina ar zemes vai būves kopīpašnieku skaitu. Ja zemes īpašnieks ir zināms, sasniedzams un ir zināma lietošanā esošās zemes platība, samaksa ir jānodrošina ēkas īpašniekam pašam, negaidot, kad zemes īpašnieks uzsāks kādas darbības.

Proti, ēkas īpašnieks pats aprēķina maksas apmēru un nodrošina tās samaksu atbilstoši likumā noteiktajiem termiņiem. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju gadījumā ir vēlams dzīvokļu īpašniekiem sazināties ar pārvaldnieku un dzīvokļu īpašnieku kopībai pieņemt lēmumus par to, kā tiks īstenotas likumiskās zemes lietošanas tiesības, bet ja dzīvokļa īpašnieks vai būves kopīpašnieks nemaksā savu maksas daļu, tam papildus ir jāatbild par šādām izmaksām - kopīpašnieka identificēšana, maksas daļas aprēķināšana un paziņošana par neizpildītu saistību.

interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads

Likumiskā maksa ir maksājama par katru ceturksni uz priekšu. Interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads iespējams vienoties par citiem maksāšanas termiņiem, ja abas puses to vēlas. Ja konkrētajā gadījumā likumiskās lietošanas tiesības interneta ieņēmumu pārskati 2022.

gads spēkā Tas attieksies arī uz piespiedu nomas maksu, ko līdz šim noteica vienošanās vai tiesas nolēmums par zemes un būves īpašnieku savstarpējām tiesiskajām attiecībām. Likumiskās zemes lietošanas tiesības stājas spēkā trīs posmos, atkarībā no situācijas. Likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas Likumā esošais nomas regulējums aizstāts ar likumiskām zemes lietošanas tiesībām par maksu, tādējādi padarot skaidrākas pušu starpā esošās interneta ieņēmumu pārskati 2022.

gads attiecības, kā arī novēršot virkni problēmu, kuras ir radījusi nomas institūta izmantošana dalītā īpašuma stāvokļa risināšanai, norāda pieņemto izmaiņu autori Tieslietu ministrijā.

Līdz šim jautājumi par dalīto īpašumu tika regulēti vairākos normatīvajos aktos. Savukārt ar pieņemtajiem grozījumiem visas dalītā īpašuma attiecības tiks regulētas vienā likumā, vienkāršojot pušu tiesiskās attiecības un atsakoties no nepieciešamības slēgt līgumus.

Likumā nostiprinātas arī pušu tiesības un pienākumi, tostarp būvniecības un uzturēšanas jomā. Noteikts, ka likumiskajās zemes lietošanas tiesībās būves īpašniekam ir pienākums rūpēties par lietošanā esošo zemi, kā arī uzņemties nastas un apgrūtinājumus, kas gulstas uz zemi, izņemot reālnastas, ķīlas tiesības un parādus, kas guļ uz zemi, kā arī to blakus prasījumus. Būves īpašniekam uz tā lietošanā esošās zemes bez zemes īpašnieka piekrišanas ir tiesības būvēt palīgēkas un inženierbūves, kas nepieciešamas būves ekspluatācijai, interneta ieņēmumu pārskati 2022.

gads arī ceļus, laukumus un ārtelpas elementus. Šādas būves ir uzskatāmas par patstāvīgas būves blakus lietām, un šīs tiesības neattiecas uz tādu būvniecību, kas prasītu mainīt būves īpašnieka lietošanā esošās zemes platību vai robežas vai radītu nekustamā īpašuma apgrūtinājumus ārpus lietošanā esošās zemes platības.

interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads

Jaunais regulējums būs piemērojams arī gadījumos, kad attiecības regulē tiesas nolēmums vai beztermiņa līgums. Kā aģentūru LETA informēja parlamenta Preses dienestā, pašlaik dalītā īpašumā kopumā atrodas vairāk nekā būvju, kas atrodas uz aptuveni 70 zemju.

No tām ir privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas dzīvokļu. Līdz ar to dalītā īpašuma problemātika skar ievērojamu skaitu nekustamo īpašumu īpašnieku valstī.

Vienlaikus šodien stājušies spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kuros saistībā ar iepriekš pieņemto regulējumu par dalīto īpašumu paredzēts par kaudze ienākumu oprb bināro opciju mēnešiem pagarināt zemes likumiskās lietošanas maksas veikšanu, ja starp īpašniekiem nebūs citas vienošanās.

Likumā noteikts, ka, ja nav citas vienošanās, likumiskā lietošanas maksa par zemes lietošanas tiesībām par Grozījumu autori iepriekš skaidroja, ka izmaiņas nepieciešamas, lai konkrētajos gadījumos maksājumu termiņu pārceltu no 1. Palielina ārstniecības personu zemākās mēnešalgu likmes No šodienas palielinātas zemākās mēnešalgas un speciālās piemaksas veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem, kam veselības nozares budžetā piešķirti papildu 35 miljoni eiro.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem paredz, ka Minētais regulējums par zemākajām mēnešalgām attiecas uz ārstniecības personām, kuras strādā valsts vai pašvaldību iestādēs, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai publiski privātajās kapitālsabiedrībās, kas sniedz no valsts vai pašvaldības budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Tāpat tas attiecas uz tām ārstniecības personām, kas sniedz no pašvaldību budžetiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs, kā arī uz medicīnas asistentiem, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā nodarbinātajiem tiesu medicīnas ekspertiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem un Ieslodzījumu vietu pārvaldē strādājošām ārstniecības personām.

Kā apgalvo Veselības ministrija, darba samaksas palielinājums veselības nozarē strādājošiem ir ministrijas prioritāte un viens no svarīgākajiem faktoriem, lai risinātu darbinieku trūkumu veselības aprūpē. Jau ziņots, ka To nosaka Izmaiņas nozīmē, ka no 1. Ziņu kods ir Savukārt, ja SIA valdes loceklim ir noteikta atlīdzība un par viņu ir veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tad EDS jāiesniedz ziņas par tirdzniecības robota atvēršana ņēmējiem, norādot ziņu kodu 11 - darba ņēmēja statusa iegūšana.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā, ja nav reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa PVN maksātājs, bez izmaiņām varēs turpināt darboties individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs.

UIN maksā neatkarīgi no gada laikā gūto ienākumu apmēra - tikai tad, ja SIA sadalīs peļņu dividendēs vai tām pielīdzinātās izmaksās, veiks interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, veiks palielinātus procentu maksājumus, sniegs aizdevumus saistītām personām. UIN deklarāciju aizpilda un nodokli maksā tajā mēnesi, kurā veidojas nodokļa bāze.

Stājušās spēkā vairākas izmaiņas akcīzes Interneta pelnīšanas iespējas Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" no šodienas ir spēkā vairākas izmaiņas akcīzes jomā. Vairākām akcīzes preču grupām - tabakas izstrādājumiem, tostarp cigaretēm, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamiem šķidrumiem, to sagatavošanas sastāvdaļām e-šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem - mainītas akcīzes nodokļa interneta ieņēmumu pārskati 2022.

gads, bet mazajām vīna, alus un sidra darītavām nodoklis samazināts uz pusi. Interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads šodienas mainās arī akcīzes nodokļa likmes piemērošanas kārtība bezalkoholiskajiem dzērieniem un etilspirtam, kuru satur uztura bagātinātāji.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta VID aplēsēm likmes paaugstināšanās tabakas izstrādājumiem cigarešu paciņas cenu 20 cigaretes paciņā, cena 3,6 eiro varētu palielināt par 0,13 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli PVNpaciņas ar 10 cigāriem vai cigarillām cenu - par 0,13 eiro, 40 gramu smēķējamās tabakas paciņas cenu - interneta ieņēmumu pārskati 2022.

Palielināts ar ienākuma nodokli neapliekamais minimums

gads 0,27 eiro, bet 6,2 gramu karsējamās tabakas paciņas cenu - par 0,35 eiro. VID norāda, ka šodien tabakas izstrādājumu inventarizācija jāveic visiem tabakas izstrādājumu apritē iesaistītajiem komersantiem, izņemot mazumtirgotājus, līdz Savukārt 1.

Akcīzes nodokļa likmes paaugstināšana elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamiem šķidrumiem, to sagatavošanas sastāvdaļām e-šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem cenu varētu paaugstināt par 0,06 eiro 1,3 mililitru e-šķidrumam, par 0,1 eiro divu mililitru e-šķidrumam un par 0,48 eiro 10 mililitru e-šķidrumam.

Nikotīna spilventiņiem 16,8 gramu iepakojumā cena varētu pieaugt par 0,41 eiro, bet 18 gramu iepakojumā - par 0,44 eiro. VID norāda, ka 1.

Par gada pārskatiem - Latvijas Vēstnesis

Turpmāk bezalkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodoklis tiks piemērots atkarībā no cukura satura dzērienā. Izmaiņas neskar bezalkoholisko dzērienu definīciju, tāpēc ar akcīzes nodokli apliekamie objekti nemainās, bet mainās tikai akcīzes nodokļa piemērošanas kārtība - atbilstoši cukura saturam dzērienā. No šodienas akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem par litriem ar cukura saturu līdz astoņiem gramiem neieskaitot uz mililitriem būs 7,4 eiro, bet ar cukura saturu no astoņiem gramiem ieskaitot uz mililitriem - 14 eiro.

Personām, kas veic darbības ar bezalkoholiskajiem dzērieniem un kurām 1. No šodienas akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemēros uztura bagātinātājiem, kuri satur etilspirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, ja uztura bagātinātāja iepakojuma vienība nepārsniedz mililitrus.

No šodienas akcīzes nodokli piemēros visiem uztura bagātinātājiem, kas satur etilspirtu, neatkarīgi no etilspirta daudzuma produktā, ja iepakojuma vienība nopelnīt miljonus tirdzniecībā mililitrus, piemērojot akcīzes nodokļa likmi eiro par litriem absolūtā spirta.

Uztura bagātinātāju inventarizācija 1. Līdz Tāpat turpmāk par mazo vīna darītavu viena gada laikā saražotajiem hektolitriem vīna, mazo alus darītavu saražotajiem 10 hektolitriem alus un mazo raudzēto dzērienu jeb sidra darītavu saražotajiem hektolitriem raudzēto dzērienu būs jāmaksā tikai interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads no likumā noteiktās nodokļa likmes. Lai ietaupītu uzņēmumu līdzekļus un laiku, likumā atcelts akcīzes nodokļa samaksas termiņš, kas līdz šim bija noteikts dienas par saņemtajām akcīzes nodokļa markām.

Tādējādi akcīzes nodoklis turpmāk ir maksājams pēc faktiski marķēto preču vienību skaita, kas nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā. Tāpat likumā paredzēta iespēja iznīcināt akcīzes nodokļa markas, nenoņemot tās no preču iepakojuma, un šajā gadījumā saņemt atpakaļ samaksāto akcīzes nodokli.

  • Meklēšana portālā | izkapnotelefona.lv
  • Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
  • Segto obligāciju likuma
  • Izmaiņas likumos, kas skars daudzus iedzīvotājus gadā - izkapnotelefona.lv
  • Roboti bināram
  • Jauns Grāmatvedības likums — regulējums no
  • ŽURNĀLS BILANCE - BilancePLZ - Padomi. Likumi. Ziņas.

Likumā arī sakārtots jautājums attiecībā uz naftas produktu kā atkritumu apriti, izslēdzot no likuma normas par eļļas atkritumiem. Tādējādi tiks nodrošināts, ka naftas produktu atkritumu aprite, piemēram, savākšana, apsaimniekošana, pārstrāde, reģenerācija vai paglabāšana noritēs atbilstoši vides aizsardzības normatīvu prasībām un to vairs neregulēs akcīzes jomas normatīvi. Grozījumi likumā paredz nodrošināt akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanā vienādu pieeju neharmonizētajām akcīzes precēm un no konkurences aspekta - aizstājējproduktiem, paredzot akcīzes nodokļa atbrīvojumu elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, to sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem līdzīgi kā kafijai, bezalkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads

Likuma grozījumi ietver izmaiņas arī saistībā ar citiem jautājumiem, tostarp vienotas terminoloģijas izmantošanu, normu precizēšanu saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un citiem.

Samazinātā likme netiks piemērota tādu grāmatu, preses un citu masu informācijas līdzekļu izdevumu vai publikāciju piegādei, kuri ir ar erotisku un pornogrāfisku raksturu, kuru saturiskā ievirze un uzdevums ir reklāmas vai komercsludinājumu publicēšana un kas pilnīgi vai galvenokārt sastāv no videosatura vai mūzikas.

Seko aktualitātēm

Samazinātās likmes piemērošana ir Kultūras ministrijas iniciatīva, lai veicinātu kvalitatīvu grāmatu un periodisko izdevumu pieejamību sabiedrībai un to daudzveidību, tādējādi nodrošinot sabiedrības kultūras, izglītības un informētības vajadzības.

Zāļu kompensācijas sistēmā iekļauti līdzekļi reto slimību ārstēšanai Šodien stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība", ar kuriem reto slimību ārstēšanai paredzētie līdzekļi iekļauti zāļu kompensācijas sistēmā.

Kā aģentūru LETA iepriekš informēja Biznesa idejas papildu ienākumi ministrijā, izmaiņas nepieciešamas, jo secināts, ka līdzšinējā sistēmā, kad reto slimību ārstēšanai paredzētos medikamentu iepirkumus veic Bērnu klīniskā universitātes slimnīca BKUSnav pietiekamas elastības, ienākot tirgū jaunam, lētākam medikamentam pie noteiktas diagnozes un jau ar kompensētu aktīvo zāļu vielu.

Tāpat bija apgrūtināta zāļu pieejamība, jo pacients līdz šim zāles varēja saņemt tikai BKUS. Tādēļ, lai uzlabotu pašreizējo sistēmu, izveidots atsevišķs, vienots kompensējamo zāļu saraksts reto slimību pacientiem. Šāda kompensējamo zāļu nodrošināšanas kārtība, ministrijas ieskatā, veicinās procesa caurskatāmību, jo, lai sāktu apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem, par visām reto slimību ārstēšanai paredzētajām zālēm būs nepieciešams Zāļu valsts aģentūras izmaksu efektivitātes atzinums.

Veselības ministrijā norāda, ka zāļu ražotājiem un pacientiem tagad ieviesti skaidri noteikumi zāļu iekļaušanai, kā arī pārrunu ceļā ar ražotāju valstij būs iespēja panākt pēc iespējas zemāku cenu, kā arī sarakstā varēs iekļaut gan jaunas zāles, gan paplašināt pacientu loku jau iepriekš sarakstā iekļautām zālēm.

Šāda kārtība, ministrijas uztverē, uzlabos arī plānošanu un padarīs elastīgāku finanšu plūsmu, vienlaikus sekmējot racionālu un elastīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī uzlabos un atvieglos pacientiem zāļu pieejamību - zāles pacienti varēs saņemt tuvāk savai dzīvesvietai aptiekā.

Ministru kabineta noteikumos precizēta kārtība attiecībā uz "C" sarakstā iekļauto zāļu apmaksu, nosakot, ka zāļu kompensācija tiek nodrošināta visiem pacientiem pēc tiesiskās vienlīdzības principa.

Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi Pašreizējā situācija Saskaņā ar Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Tas ir valdības finansiālās darbības un vadības pamatā.

Precizēta kārtība zāļu cenu pārskatīšanai reizi ceturksnī, kā arī veikti redakcionāli precizējumi, lai svītrotu normas, kas novecojušas vai novērstu to dublēšanos. Atvieglotas vairākas prasības kases ieņēmumu un izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai Ar jauniem Ministru kabineta MK noteikumiem "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai" no šī gada atvieglotas vairākas līdz šim spēkā bijušas prasības.

Jauni MK noteikumi bija nepieciešami, lai prasības saskaņotu ar jauno Grāmatvedības likumu. Jaunajos noteikumos atvieglotas prasības attiecībā uz kases ieņēmumu vai izdevumu ordera parakstīšanu un noteikts, ka tie jāparaksta tikai kasierim, ar kuru uzņēmums ir noslēdzis līgumu, kurā noteikti viņa pienākumi un atbildība.

Jaunajos noteikumos noteikta atsauksmes par turbo bināru prasība, ka kases ieņēmumu vai izdevumu orderī, kas tiek sagatavots elektroniski, nav jānorāda izsniedzamā vai saņemamā skaidrās naudas summa izteikta gan ar cipariem, gan ar vārdiem un cipariem šo summu veidojošās valūtas vienības - eiro, ASV dolāri un citas - ar vārdiem, bet to daļas - centi un citas - ar cipariem. Šāda prasība ir attiecināma tikai uz kases izdevumu orderi, kas tiek sagatavots papīra formā, veicot ierakstus manuāli, signāli binārām opcijām ir labāki elektroniski sagatavotā izdevumu orderī summa jānorāda tikai ar cipariem.

Šāda prasība, ka elektroniski sagatavotiem kases ieņēmumu un kases izdevumu orderiem, nav interneta ieņēmumu pārskati 2022.

gads obligāti norādīt naudas summu izteiktu ar vārdiem, ir pamatota ar to, ka papīra veidā var izlabot manuāli skaitļus, ja tie ir uzrakstīti tikai ar cipariem, savukārt elektroniski nav iespējams veikt labojumus.

Attiecībā uz uzņēmuma iekšējiem naudas darījumiem, tas ir, ja skaidras naudas maksātājs vai saņēmējs ir uzņēmuma darbinieks un skaidrās naudas darījums ir izsekojams, jaunajos noteikumos noteikts atvieglojums, ka kases ieņēmumu un izdevumu orderī uzņēmuma darbinieka personas kodu var nenorādīt. Tāpat noteikts atvieglojums, ka kasiera paraksts nav obligāts, ja uz attaisnojuma dokumenta, piemēram, izmaksu saraksta, iesnieguma, rēķina, kas kases izdevumu orderī norādīts kā izmaksas pamatojums un pievienots kases izdevumu orderim, ir uzņēmuma vadītāja vai viņa noteiktās personas parakstīts rīkojums vai cita veida apliecinājums skaidrās naudas izsniegšanai.

Tātad, ja piemēram, uz algas izmaksu saraksta ir uzņēmuma vadītāja paraksts, tad kasiera paraksts nav nepieciešams. Ja kases ieņēmumu un izdevumu orderus sagatavo elektroniski, tad katram skaidrās naudas darījumam var piešķirt ne tikai kārtas numuru, bet arī unikālu identifikācijas numuru, ar kuru tas reģistrēts grāmatvedības datorprogrammā un kurš norādīts kases ieņēmumu un izdevumu orderī.

Šāda iespēja ir paredzēta, jo, ņemot vērā dažādu grāmatvedības datorprogrammu specifiku, ir iespējams izsekot skaidras naudas darījumiem ne tikai pēc piešķirtā kārtas numura, bet arī pēc unikālā identifikācijas numura. Ņemot vērā esošo situāciju un praktizējošo grāmatvežu priekšlikumus, izstrādājot jaunos noteikumus, tika secināts, ka vairākas iepriekšējo noteikumu normas ir novecojušas un zaudējušas aktualitāti, tāpēc netika iekļautas jaunajos noteikumos.

Jaunajos noteikumos vairs nav iekļauti kasiera pienākumu nosacījumi, uzsākot pildīt kasiera pienākumus, jo visus kasiera pienākumus un atbildību, ņemot vērā sava uzņēmuma specifiku, uzņēmuma vadītājs nosaka līgumā.

Tāpat noteikumos nav iekļauts detalizēts skaidrojums par kases grāmatas kārtošanu gan papīra veidā, gan elektroniski.

Noteikumos vairs nav paredzēts, ka papīra veidā sagatavotai kases grāmatai jābūt ar noplēšamām ielikuma lapām, un interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads kases grāmatu caurauklot, pēdējā lapā norādīt lapu skaitu un to apliecināt ar uzņēmuma vadītāja un atbildīgā grāmatveža parakstu un zīmogu.

interneta ieņēmumu pārskati 2022. gads

Tāpat vairs nav paredzēts, ka, lai nodrošinātu kases operāciju pilnīgu uzskaiti reģistrāciju un iekšējo kontroliuzņēmuma vadītājs nedrīkst uzdot kasiera un atbildīgā grāmatveža pienākumus pildīt vienai un tai pašai personai. Līdz ar to turpmāk vadītājs pats var noteikt personas, kas pildīs kasiera un atbildīgā grāmatveža pienākumus un būs pieļaujama situācija, ka tā ir viena un tā pati persona.

Jaunajos noteikumos vairs nav iekļautas prasības par skaidrās naudas inventarizācijas kārtību.

Vairāk saistītu