Likums par ienākumiem internetā

Latvijas rezidenti ārvalstīs

Personām bez noteiktas dzīvesvietas pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu papildus saistošo noteiktumu SAC pakalpojuma samaksa Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu turpmāk - SAC nosacījumi: 1.

Sociālās palīdzības sniegšanai mainītas un papildinātas likuma normas Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! Minimālais atbalsts ir salāgots ar reālo sociālekonomisko situāciju valstī, veidojot samērīgu proporciju, kādā sabiedrības vairākums ir finansiāli spējīgs atbalstīt sabiedrības mazākumu ar zemiem ienākumiem. FOTO: Evija Trifanova, LETA Sociālā atbalsta jomā par svarīgāko šogad uzskatām minimālo ienākumu palielināšanu tiem, kuri dažādu apstākļu dēļ nav spējuši nopelnīt cilvēka cienīgai dzīvei atbilstīgu pensiju un ir saņēmuši pieticīgus valsts nodrošinātos pabalstus.

Gadījumā, ja klienta samaksa par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu nesedz pilnu pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu, tad Rīgas pilsētas pašvaldība maksā starpību starp pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu.

Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, Rīgas pilsētas pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā euro mēnesī vai ģimenes tipa sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā — ne vairāk kā euro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un Rīgas pilsētas pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas.

Likums par ienākumiem internetā

Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā. Tiesības saņemt Likums par ienākumiem internetā patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc SAC izbeigšanas ir personām, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas personas statusam noteikto ienākumu līmeni EUR mēnesīkurām rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešams SAC pakalpojums un kuras SAC pakalpojumu institūcijā saņēma, pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un kuram Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija ir izīrējusi dzīvojamo telpu un persona ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 1. Likumā lietotie termini 1 Likumā lietotie termini atbilst likumā " Par nodokļiem un nodevām ", likumā " Par grāmatvedību ", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumāKredītiestāžu likumāKrājaizdevu sabiedrību likumāApdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumāIeguldījumu pārvaldes sabiedrību likumāAlternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā un Kooperatīvo sabiedrību likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Šis termins neattiecas uz ienākumu naudā vai citās lietās, ko saņem komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības likvidācijas gadījumā.

Pabalsts tiek piešķirts, lai nodrošinātu sadzīves priekšmetu minimuma gulta, skapis, galds, krēsls, veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis iegādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pieņem Sociālais dienests pamatojoties uz personas iesnieguma, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja lēmumu par SAC pakalpojuma izbeigšanu un Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmuma par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu personai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas.

Likums par ienākumiem internetā

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pilngadīgām personām nedrīkst pārsniegt EUR. Informācija par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm, kurās Rīgas iedzīvotāji var saņemt pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī par līgumorganizācijām lasīt vairāk.

Iesnieguma izskatīšana no valsts budžeta līdzekļiem finansētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Likums par ienākumiem internetā

Pakalpojuma uzdevums - novērtēt personas atbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sociālās rehabilitācijas institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai turpmāk - palalpojums. Rīgas Sociālais dienests, personas klātbūtnē novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam, nosaka sociālās funkcionēšanas problēmu, kura risināma sociālās rehabilitācijas laikā, un sastāda Likums par ienākumiem internetā protokolu, ja nepieciešams, novērtēšanā iesaistot ģimenes ārstu ātri ienākumi internetā ārstējošo ārstu.

Kā deklarēt īres ienākumu un apmaksāt nodokli.

Rīgas Sociālais dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 1. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norādīts funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods un blakus diagnozes kods atbilstoši SSK, medicīniskās kontrindikācijas ja tādas irsaņemtās medicīniskās rehabilitācijas laiks specializētā rehabilitācijas centrā vai slimnīcā par valsts budžeta līdzekļiem personām ar pirmreizēju saslimšanu, kas izraisījusi funkcionālos traucējumus, kuru dēļ nepieciešams pakalpojumu saņemt steidzamības kārtā, ceļu satiksmes negadījumā cietušām personām, kuras ieguvušas funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, norāda, ka funkcionālie traucējumi radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma.

Likums par ienākumiem internetā

Personas iesniegums pakalpojuma saņemšanai. Ja pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis. Rīdziniek, uzzini vairāk par Rīgas pašvaldības sociālo palīdzību pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem. Sociālā darba speciālistu pakalpojumi ir bez maksas un konfidenciāli!

Likums par ienākumiem internetā

Vairāk saistītu