Ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos

Nefinanšu investīcijas (gada dati)

Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās Negatīva nemateriālā ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā Uzņēmumu ienākuma nodoklis Paskaidrojumi par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem Procentu ienākumi Šajā postenī uzrāda pārskata gadā radušos procentu ienākumus un līdzīgus ienākumus no bankas darbības, ieskaitot visus ienākumus no aktīviem, kas uzrādīti bilances Kā procentu ienākumu samazinājumu iekļauj izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas lielāka nekā nominālvērtība, kuru banka saņems, pienākot šo aktīvu atmaksas termiņam.

Kā procentu ienākumus uzrāda ienākumus, kas radušies vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu repo rezultātā aktīvu pircējam, amortizējot pozitīvo starpību starp nopirkto aktīvu pārdošanas cenu un pirkšanas cenu.

ātri nopelnīt 200 signāli binārām opcijām ēterā

Kā procentu ienākumus uzrāda riska ierobežošanas nolūkā noslēgto nākotnes līgumu ienākumus, kuri sadalīti atbilstoši faktiskajam līguma termiņam un pēc būtības līdzīgi procentiem. Šajā postenī ietver arī procentiem līdzīgu komisijas naudu un maksu par pakalpojumiem, kuru aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto prasību summu vai līguma termiņu.

Procentu izdevumi Šajā postenī uzrāda pārskata gadā radušos procentu izdevumus un līdzīgus izdevumus no bankas darbības, ieskaitot visus izdevumus par saistībām, kas uzrādītas bilances Kā procentu izdevumu samazinājumu iekļauj ienākumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par saistībām, kuras iegūtas vērtībā, kas lielāka nekā nominālvērtība, kuru banka samaksās, pienākot šo saistību samaksas termiņam.

Kā procentu izdevumus uzrāda izdevumus, kas radušies vienošanās par aktīvu stratēģijas bagration binārām opcijām ar atpirkšanu repo rezultātā aktīvu pārdevējam, amortizējot pozitīvo starpību starp pārdoto aktīvu pirkšanas cenu un pārdošanas cenu. Kā procentu izdevumus uzrāda riska ierobežošanas nolūkā noslēgto nākotnes līgumu izdevumus, kuri sadalīti atbilstoši faktiskajam līguma termiņam un pēc būtības līdzīgi procentiem.

Šajā postenī ietver arī procentiem līdzīgu komisijas naudu un maksu par pakalpojumiem, kuru aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto saistību summu vai līguma termiņu.

Dividenžu ienākumi Šajā postenī uzrāda no ieguldījumiem, kas atspoguļoti bilances Komisijas naudas ienākumi un izdevumi Šajos posteņos iekļauj pārskata gadā ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos komisijas naudas un citus līdzīgus ienākumus izdevumus par sniegtajiem saņemtajiem ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos, t.

Problemos nebūna vaikiškos. Skirkite 1,2 proc. GPM „Vaikų linijai“ išklausyti vaikus!

Kā citus ienākumus uzrāda saņemto soda naudu. Kā citus izdevumus uzrāda samaksāto soda naudu, bankas dalības maksu un tai pielīdzināmos izdevumus t.

bināro opciju tirgotāju diagrammas nopelnīt naudu tiešsaistē uz datora

Latvijas Finanšu nozares asociācijas biedra maksu un maksājumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tālāk tekstā — Ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos. Administratīvie izdevumi Šajā postenī uzrāda personāla atalgojumu, sociālās apdrošināšanas izdevumus, nodokļus t. Šī pārskatīšana vai maiņa neizraisa finanšu aktīva atzīšanas pārtraukšanu.

Main navigation

Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse Šajā postenī uzrāda uzkrājumu veidošanas rezultātu saskaņā ar Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto, ņemot vērā arī iepriekšējos periodos atzīto uzkrājumu apvērstās summas.

Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse Šajā postenī uzrāda finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās zaudējumus, kas samazināti par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām.

Iestāde, kas veic konsolidāciju, nodrošina padotības iestāžu gada pārskata atbilstības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu prasībām. Gada pārskata iesniegšana un publiskošana Iestādes iesniedz gada pārskatu augstākai iestādei, kura veic konsolidāciju, tās noteiktajos termiņos. Publiskās aģentūras, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos, budžeta nefinansētas iestādes un kopīgās iestādes gada pārskatu iesniedz iestādei, kura veic konsolidāciju, tās noteiktajos termiņos. Valsts kontrolei tās noteiktajos termiņos elektroniski ir pieejami ministriju un centrālo valsts iestāžu elektroniski sagatavotie un parakstītie konsolidētie gada pārskati. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz konsolidēto gada pārskatu Valsts kasē Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā.

Šajā postenī uzrāda arī īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības, t. Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā Šajā postenī uzrāda izdevīga iegādes darījuma, kas ir uzņēmējdarbības apvienošana saskaņā ar 3. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, rezultātā gūtos ieņēmumus, kas atzīti iegādes datumā.

Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto.

Naudas plūsmas pārskats Naudas plūsmas pārskatā uzrāda naudas un tās ekvivalentu ienākumus un izmaksas pārskata gadā, lai novērtētu bankas spēju gūt naudu un tās ekvivalentus saistību izpildei. Par naudu uzskatāms skaidras naudas atlikums bankas kasē, prasības uz pieprasījumu un prasības ar atlikušo atmaksas termiņu līdz trim mēnešiem pret centrālajām bankām un kredītiestādēm. Ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos atlikumu samazina par saistībām pret šajā ieņēmumi bez ieguldījumiem internetā kg minētajām institūcijām uz pieprasījumu ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos ar atlikušo atmaksas termiņu līdz trim mēnešiem.

  • Nav depozīta bonusa iespēju
  • Простите, - Маргарет потупила взгляд.
  • Ienākumi internetā no 100
  • Ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos
  • Nefinanšu investīcijas (gada dati) | Centrālā statistikas pārvalde
  • Opciju stratēģija 30 sekundes

Par naudas ekvivalentiem uzskatāmi augsti likvīdi īstermiņa ieguldījumi, t. Parasti ieguldījumu uzskata par naudas ekvivalentu tikai tad, ja, skaitot no iegādes datuma, līdz dzēšanai atpirkšanai tā atlikušais termiņš ir īss, piemēram, trīs mēneši vai mazāk.

Ричард несколько раз сходил с тропы, чтобы осмотреть или понюхать какой-нибудь удивительный цветок. Каждая его экскурсия заставляла светляков возвращаться. Невзирая на восторги, которые вызывала у Ричарда очередная вылазка, Николь, следуя за проводниками, оставалась на тропе. Наконец, Ричард зашел метров на восемь, пытаясь как следует разглядеть гигантский куст, пестревший восточным ковром, и внезапно исчез из виду.

Banka gada pārskata pielikumā uzrāda un paskaidro naudas plūsmas pārskatā iekļautos naudas un tās ekvivalentu komponentu veidus. Naudas plūsmas pārskatā atsevišķi uzrāda naudas plūsmu bankas pamatdarbības, ieguldījumu un finansēšanas darbības rezultātā saskaņā ar 7.

Naudas plūsmas pārskata paraugs, lietojot netiešo metodi, sniegts šo noteikumu 2. Banka var piemērot arī tiešo metodi, sagatavojot naudas plūsmas pārskatu.

Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā, kas raksturo izmaiņas bankas tīrajos aktīvos, uzrāda: Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto veiktās retrospektīvas grāmatvedības politikas piemērošanas vai retrospektīvas finanšu pārskatu posteņu korekcijas ietekmi uz katru pārskata sastāvdaļu; Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā vai pielikumā uzrāda bankas akcionāriem dividendēs izmaksājamās peļņas apmēru, kā arī dividenžu apmēru uz vienu akciju.

Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata paraugs sniegts šo noteikumu 3. Finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar šādiem vispārējiem principiem: Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt gada pārskata lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu; Pārskata gada sākuma bilance var atšķirties no akcionāru sapulcē apstiprinātās iepriekšējā gada bilances, ja saskaņā ar Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteikto tiek veiktas korekcijas iepriekšējos pārskata periodos.

Ja, lietojot šo noteikumu Sagatavojot finanšu pārskatus, bankas vadība drīkst atkāpties no šo noteikumu Darījumus un notikumus bankas darbībā atspoguļo finanšu pārskatos, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Или вы полагаете, что это _она_ так считает в _уме_. - Ах да, - проговорил молодой человек, - я понимаю. Но воистину потрясла солдат феноменальная память Арчи. По просьбе Ричарда один из землян выписал подряд несколько сотен цифр на листе бумаги и затем, стоя перед Арчи, зачитал последовательность, называя цифры по. Октопаук повторил весь ряд - через Элли - без единой ошибки.

Aktīvus un saistības uzrāda vērtībā, kuru nedrīkst samazināt, atskaitot no aktīvu vērtības saistību vērtību vai atskaitot no saistību vērtības aktīvu vērtību, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti.

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ienākumus un izdevumus nedrīkst savstarpēji ieskaitīt, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti. Aktīvus un ārpusbilances saistības, ja tiem ir aprēķināts vērtības samazinājums, uzrāda, atskaitot šo vērtības samazinājumu.

tirdzniecības demonstrācijas konts iesācējiem kā ātri nopelnīt naudu bez ieguldījumiem internetā

Aktīvus, saistības un ārpusbilances posteņus ārvalstu valūtā pārvērtē Latvijas Republikas naudas vienībās saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata gada pēdējā dienā.

Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās aktīvu un saistību vērtības izmaiņas Latvijas Republikas naudas vienībās atspoguļo peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" saskaņā ar Novērtējot bankas finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātus, ņem vērā iespējamos zaudējumus, kuri var rasties neparedzētu notikumu dēļ, ja tos var novērtēt. Neparedzēti notikumi ir nosacījumi vai situācijas, kuru rezultāti peļņa vai zaudējumi būs zināmi tikai tad, kad šie nosacījumi vai situācijas nākotnē īstenosies vai neīstenosies.

Banku darbībā tas galvenokārt ir saistīts ar ārpusbilances saistību īstenošanos nākotnē. Ja neparedzēto notikumu rezultātus nav iespējams novērtēt un iekļaut bilancē, kā arī peļņas vai zaudējumu aprēķinā, tad šo notikumu esamību paskaidro pielikumāt. Ja starp pārskata gada beigām un dienu, kad gada pārskats apstiprināts publiskošanai, ir saņemta informācija, kura sniedz pierādījumus par apstākļiem, kuri pastāvējuši pārskata perioda beigu datumā, tad šādus notikumus ņem vērā, veicot attiecīgo aktīvu un saistību novērtēšanu.

Grāmatvedības politikā banka nosaka katra finanšu instrumentu veida vērtēšanas metodi un to konsekventi piemēro. Finanšu instrumentus klasificē šādi: Visu finanšu pārskatu posteņu vērtēšanu veic, pamatojoties uz Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem, ciktāl tas nav pretrunā ar šo noteikumu 3.

Ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos

Pielikuma saturs Pielikumā iekļauj šajā nodaļā, kā ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos citos šo noteikumu punktos par pielikuma saturu norādīto un Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos pieprasīto informāciju. Grāmatvedības politiku skaidrojumā sniedz skaidrojumu par visām svarīgākajām grāmatvedības politikām, kas lietotas, sagatavojot finanšu pārskatus, t.

Kredītrisks Sniedz šādu informāciju par bankas pakļautību kredītriskam: Atsevišķi uzrāda nodrošinājuma patieso vērtību; Aktīvu, saistību un ārpusbilances posteņu sadalījums pēc valūtām Uzrāda aktīvu, saistību un ārpusbilances posteņu sadalījumu pēc ārvalstu valūtām, ievērojot būtiskuma principu, kā arī būtisku ārvalstu valūtu tīro atklāto pozīciju, t.

Bankas likviditāte Bankas likviditātes novērtēšanai aktīvu, saistību un ārpusbilances posteņu atlikumus uzrāda atbilstoši to ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos atmaksas, izpildes vai dzēšanas termiņiem šādos termiņu intervālos: uz pieprasījumu, līdz vienam mēnesim ieskaitotno viena mēneša līdz trim mēnešiem, no trim mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, no viena gada līdz pieciem gadiem, pieci gadi un vairāk.

Banka var lietot citus termiņu intervālus, sadalot vai apvienojot minētos termiņu intervālus, ņemot vērā būtiskuma principu. Papildus skaidro aktīvu un saistību ar nenoteiktu atmaksas, izpildes vai dzēšanas termiņu iekļaušanai attiecīgajā termiņa intervālā lietotos kritērijus un pieņēmumus.

Procentu likmju risks Lai novērtētu iespējamos zaudējumus, kas bankai var rasties, mainoties procentu likmēm, uzrāda aktīvu, saistību un ārpusbilances posteņu sadalījumu atbilstoši īsākajam atlikušajam atmaksas, izpildes vai dzēšanas termiņam vai termiņam līdz nākamajam procentu likmju izmaiņu datumam šādos termiņu intervālos: uz pieprasījumu, līdz vienam mēnesim ieskaitotno viena mēneša līdz trim mēnešiem, no trim mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, no sešiem ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos līdz vienam gadam, no viena gada līdz pieciem gadiem, pieci gadi un vairāk.

Finanšu aktīvi, kuru uzskaites vērtība atšķiras no to patiesās vērtības Par finanšu aktīviem, kuru uzskaites vērtība atšķiras no to patiesās vērtības, sniedz šādu informāciju: Ieķīlātie aktīvi Sniedz informāciju par aktīviem, kurus banka ir ieķīlājusi kā nodrošinājumu savām vai trešo personu saistībām, uzrādot nodrošināto saistību kopsummu, kā arī katram saistību un katram ārpusbilances postenim uzrāda aktīvus, kuri ieķīlāti kā nodrošinājums. Aktīvi un saistības pārvaldīšanā klientu uzdevumā Ja uzticības operāciju apmērs ir būtisks, sniedz informāciju par aktīvu veidiem, kurus banka pārvalda savā vārdā klientu labā, un atbilstošajām saistībām.

Darījumi ar saistītajām personām Atklāj to darījumu veidus, būtību un apmēru, kurus banka ir veikusi ieguldījumi ieguldījumi nefinanšu aktīvu procentos aktīvu procentos saistītajām personām, t. Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Atsevišķi uzrāda naudu kasē un to naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontā un citos kontos centrālajās bankās, kurš bankai ir brīvi pieejams.

Kredīti Sniedz informāciju par kredītu veidiem, opcijas vertikālā izplatība. Atvasinātie finanšu instrumenti Sniedz informāciju par atvasināto finanšu instrumentu nosacīto pamatvērtību un uzskaites vērtību, norādot, vai tā ir iekļauta bilances aktīvos vai saistībās.

Nefinanšu investīcijas (gada dati)

Variantu šķirnes minēto informāciju, atvasinātos finanšu instrumentus sadala pēc to veidiem procentu, ārvalstu valūtas un zelta, kapitāla vērtspapīru, dārgmetālu izņemot zeltu un citu preču atvasinātie finanšu instrumentisavukārt katru atvasināto finanšu instrumentu veidu sadala šādi: Papildus sniedz informāciju par katra atvasināto finanšu instrumentu veida raksturu, t.

Emitētie parāda instrumenti Uzrāda pārskata gadā emitēto parāda instrumentu skaitu, nominālvērtību un dzēšanas termiņus, minēto parāda instrumentu uzskaites vērtību pārskata gada sākumā un beigās. Atsevišķi uzrāda pārskata gada laikā atpirktos parāda instrumentus.

Vairāk saistītu