Peļņa no tirdzniecības pārskatiem

peļņa no tirdzniecības pārskatiem

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Finansu ministrijas norādījumi nr. Visiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un bezpeļņas organizācijām turpmāk - uzņēmumiem neatkarīgi no to uzņēmējdarbības formas un īpašuma veida, uz kuriem attiecas likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem", jāiesniedz uzņēmuma gada pārskats, kurā ietverta uzņēmuma bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, pielikums un ziņojums.

peļņa no tirdzniecības pārskatiem

Visi uzņēmumu gada pārskati pakļauti obligātai revidentu pārbaudei. Akciju sabiedrībās, kuru rādītāji pārsniedz divus no likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" Kritēriji ir šādi: - bilances aktīva posteņu kopsumma - 0,15 miljoni ECU latu pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa Pārējos uzņēmumos pārbaudi var veikt šī uzņēmuma revīzijas komisija vai revidents, kurš ievēlēts vai iecelts saskaņā ar likumu par attiecīgo uzņēmējdarbības formu un uzņēmuma statūtiem.

Pārskata gadam vispārējā gadījumā ir jāaptver 12 mēneši un parasti tam jāsakrīt ar kalendāra gadu.

peļņa no tirdzniecības pārskatiem

Ar Finansu ministrijas atļauju uzņēmumam var būt noteikts citāds pārskata gada sākums un beigas. Gada pārskats ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām jāiesniedz: - Valsts ieņēmumu dienesta rajona republikas pilsētas nodaļai; - statistikas iestādei pēc uzņēmuma atrašanās vietas; - ministrijai vai citai pārvaldes institūcijai, ja uzņēmums atrodas to pārziņā. Pārskatos par naudas vienību jālieto Latvijas Republikas naudas vienība, datus noapaļojot līdz latiem veselos skaitļos.

Pārskati jāsastāda latviešu valodā. Gada pārskata datus ir jāpamato ar likumā "Par grāmatvedību" noteiktā kārtībā veiktu inventarizāciju.

Gada pārskata adrešu daļā jānorāda uzņēmuma pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un citi rekvizīti atbilstoši statūtiem. Uzņēmumiem, kas atrodas ministrijas vai citas pārvaldes institūcijas pārziņā, jānorāda attiecīgās institūcijas nosaukums. Likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 7. Šis likums stājās spēkā ar Lai gūtu skaidrāku priekšstatu par uzņēmuma līdzekļu, saistību un pašu kapitāla izmaiņām, Peļņas un zaudējumu aprēķinā par Gada pārskata bilanci uzņēmums sastāda, pamatojoties uz likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" noteikto shēmu, un saskaņā ar citiem šī likuma nosacījumiem.

 1. Я понимаю, я _действительно_ понимаю.
 2. Инопланетное существо с телом человека и лицом орла сообщило людям, что оно создано искусственным разумом специально для общения с людьми.
 3. Binārās opcijas iq
 4. Если необходимо, они могут получить даже движущуюся Она помедлила и обернулась к Максу.
 5. Итак, я ухожу, - наконец бросил Роберт.

Nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus bilancē uzrāda atlikušajā neto vērtībā, kas aprēķināta, sākotnējai vērtībai gada sākumā pieskaitot palielinājumus un atskaitot samazinājumus, norakstījumus pārskata gadā, un atskaitot nolietojuma amortizācijas atlikumu pārskata gada beigās. Ilgtermiņa finansu ieguldījumu sastāvā bilances postenī "Pārējie aizdevumi" uzrādāmi norēķini ar pircējiem par pamatlīdzekļiem, kas pārdoti uz nomaksu, kā arī iznomātāju prasījumi pret nomniekiem.

Peļņa no tirdzniecības pārskatiem izejvielas un materiālus, nepabeigtos, kā arī gatavos ražojumus un preces pārdošanai un tml. Turklāt obligāti jālieto zemākais novērtējums. Aizliegts novērtēt krājumus augstāk par to iegādes vai ražošanas izmaksām. Preču un materiālo vērtību atlikumus iegādes vai ražošanas izmaksās var novērtēt ar vidējo svērto cenu palīdzību vai arī pēc FIFO metodes, kuras pamatā ir uzskaite pa noteiktā secībā saņemtām iegādes partijām.

Materiālo vērtību izlietojumu šīs metodes ietvaros nosaka tā, ka no sākuma noraksta izlietojumā materiālus pēc pirmās peļņa no tirdzniecības pārskatiem partijas cenas, pēc tam otrās un tālāk rindas kārtībā. Šo novērtēšanas kārtību neietekmē faktiskā materiālu izlietošanas secība. Ja, lietojot norādītās metodes izveidojas bilances vērtība, kas būtiski atšķiras no tirgus cenas uz bilances datumu, starpības par katru attiecīgo krājumu posteni jāpaskaidro pielikumā.

Inventāru mazvērtīgos un ātri nolietojamos priekšmetus vai uzrādīt krājumu sastāvā to atlikušajā neto vērtībā izslēdzot aprēķināto nolietojumu. Krājumu sastāvā, bilances postenī "Gatavie ražojumi un preces pārdošanā" uz pārskata gada beigām nedrīkst ietveri nosūtīto preču, izpildīto darbu un pakalpojumu nesamaksātos atlikumus, izņemot tādas nosūtītās preces, kuras saskaņā ar līgumu uzskata par pārdotām tikai pēc pircēja paziņojuma par preču pieņemšanu un līdz attiecīgā dokumenta saņemšanai turpina uzskaitīt krājumu sastāvā.

Norēķinus ar pircējiem un pasūtītājiem par precēm, darbiem un pakalpojumiem jāuzrāda bilances postenī "Pircēju un pasūtītāju parādi" debitoru sastāvā summās saskaņā ar samaksai iesniegtajiem bet vēl neapmaksātajiem norēķinu dokumentiem rēķiniem.

Tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi nepārdoto preču atlikumus uz pārskata perioda beigām bilances postenī "Gatavie ražojumi un preces pārdošanai" uzrāda to faktiskās iegādes izmaksās. Bilances postenī "Naudas līdzekļi" uzrāda uzņēmuma naudas līdzekļus kasē, bankās un pārējos naudas līdzekļus.

AB 1, Rēzeknes pilsētas izkapnotelefona.lvas individuālais tirdzniecības uzņēmums, , Gada pārskati

Naudas līdzekļus un naudas norēķinus ar debitoriem un kreditoriem ārvalstu valūtās ieslēdz bilances posteņos, pārrēķinot šos līdzekļus pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Gada pārskata bilancē jāuzrāda pašu kapitāla apmērs pārskata perioda beigās.

Atbilstoši likumam "Par uzņēmumu gada pārskatiem", likumiem par attiecīgo uzņēmējdarbības formu un uzņēmuma uzņēmējsabiedrības statūtiem bilancē jāuzrāda arī pašu kapitāla sastāvdaļas.

To skaitā bilances postenī "Akciju vai daļu kapitāls pamatkapitāls " jāuzrāda: - valsts un pašvaldību uzņēmumiem — valsts pašvaldību īpašuma norobežotā daļa, kas nodalīta uzņēmējdarbības veikšanai var atšķirties no statūtos norādītā pamatkapitāla apmēra, ja palielinājums vai samazinājums ir saskaņots ministrijā vai citā pārvaldes institūcijā, kuras pārziņā uzņēmums atrodas ; - akciju sabiedrībām — parakstītais kapitāls, kura lielums fiksēts sabiedrības akcionāru reģistrā; - sabiedrībām ar ierobežotu arī kooperatīviem, paju sabiedrībām u.

Rezervju sastāvā bilances posteni "Likumā noteiktās rezerves" uzrāda rezerves kapitāla atlikumus. Bilances postenī "Uzņēmuma statūtos paredzētās rezerves" uzrāda attiecīgiem mērķiem paredzamām investīcijām, darbinieku sociālajai sfērai, labdarībai un tml.

Multi atskaites

Bilances postenī "Pārējās rezerves" uzrāda visas pārējās kapitāla rezerves, kuras veido uzņēmums papildu likumā noteiktajām un statūtos paredzētajām rezervēm, kā arī citu summu dāvinājumu, subsīdiju un tml. Bilances postenī "Pārskata gada nesadalītā peļņa" uzrāda konta peļņa no tirdzniecības pārskatiem un zaudējumi" atlikumu uz pārskata gada beigām. Ja pārskata gada beigās šajā kontā ir izveidojies zaudējums debeta saldobilancē to parāda ar negatīvu skaitli.

Bilances posteni "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa" uzrāda arī nesegtos iepriekšējo gadu zaudējumus ar negatīvu skaitli. Bilances iedaļā "Uzkrājumi" parāda summas, kuras paredzētas noteiktu zaudējumu, parādu vai izmaksu segšanai, kuras var attiecināt uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un kuras līdz bilances datumam ir paredzamas vai zināmas, bet kuru lielums un izdošanas brīdis nav precīzi noteikts.

Uzkrājumi nedrīkst pārsniegt nepieciešamās summas un tos nedrīkst izmantot aktīvu vērtības regulēšanai. Bilances iedaļā "Kreditori" atsevišķi jāuzrāda ilgtermiņa parādi un īstermiņa parādi. Parādi, kas nomaksājami gada laikā ir īstermiņa. Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā gada beigām, ir ilgtermiņa parādi.

Īstermiņa parādu sastāvā bilances rindā "Pārējie kreditori, ieskaitot nodokļus un sociālās nodrošināšanas maksājumus" ietver arī saistības pret darbiniekiem par darba samaksu un uzņēmuma nodokļu un nodevu parādus valsts un pašvaldību institūcijām.

Uzņēmums var izvēlēties vienu peļņa no tirdzniecības pārskatiem likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" noteiktajām peļņas un zaudējumu aprēķina shēmām un lielot to, ņemot vērā šā likuma Izvēlēto aprēķina shēmu jālieto ilgstoši un tās aizstāšana ar citu pieļaujama tikai tad, ja to prasa īpaši apstākļi un ja pēc vienas un tās pašas shēmas aprēķins ir sastādīts vismaz divus gadus pēc kārtas.

Pārskata gada finansiālie rezultāti peļņa vai zaudējumi nedrīkst mainīties atkarībā no izvēlētās peļņas un zaudējumu aprēķina shēmas rezultātam jābūt vienādam. Peļņas un zaudējumu aprēķinā jāiekļauj visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas. Šis noteikums jāievēro arī tajos gadījumos, kad uzņēmuma izdevumi pārsniedz valdības noteiktās peļņa no tirdzniecības pārskatiem normas pamatlīdzekļu nolietojuma uzskaitei, nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumiem, komandējuma izdevumiem u.

Sabiedrība šīs tiesības zaudē, ja turpmākajos pārskata gados tā pārsniedz minētās robežvērtības un tas atkārtojas divus pārskata gadus pēc kārtas. Ja sabiedrības saimnieciskās darbības rādītāji pa gadiem svārstās un tā katru pārskata gadu atbilst citai sabiedrību kategorijai, attiecīgā sabiedrība gada pārskata sagatavošanā ievēro augstākai sabiedrību kategorijai ja salīdzina kategoriju, kurai tā atbilst kārtējā pārskata gadā, ar to, kurai tā atbilda iepriekšējā pārskata gadā paredzētos noteikumus. Koncernu kategorijas 1 Piemērojot šo likumu, koncernus atkarībā no turpmāk noteiktajām kritēriju robežvērtībām iedala šādās kategorijās: 1 mazs koncerns; 2 vidējs koncerns; 3 liels koncerns. Ja koncerns divus pārskata gadus pēc kārtas gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā tā mātes sabiedrības bilances datumā konsolidēti nepārsniedz divas no šā panta otrajā vai trešajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām, koncerna mātes sabiedrība iegūst tiesības piemērot šajā likumā noteiktos atvieglojumus vai atbrīvojumus, kas paredzēti attiecīgajai koncernu kategorijai.

Izņēmums ir tikai tie izdevumi, izmaksas un zudumi, kuru segšanai uzņēmumā ir īpaši finansēšanas avoti attiecīgas rezerves, iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa, uzkrājumi un kurus noraksta no šiem avotiem. Šādā gadījumā tikai izmaksu pārsniegums pār attiecīgajiem finansēšanas avotiem tiek ietverts peļņas un zaudējumu aprēķinā.

Peļņas un zaudējumu aprēķina postenī "Neto apgrozījums" uzrāda uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumus no preču, gatavo ražojumu produkcijas pārdošanas, maksas pakalpojumu un darbu sniegšanas arī no klīringa un bartera darījumiemno kuriem atskaitīta piešķirtā tirdzniecības un citas atlaides, kā arī ieņēmumu sastāvā ietvertie nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu apgrozījuma, akcīzes un tml.

Uzņēmumi neatkarīgi no norēķinu valūtas šajā postenī uzrāda arī norēķinu summas par nosūtītajām precēm produkciju, darbiem, pakalpojumiempar kuriem samaksa vēl nav saņemta, bet norēķinu dokumenti ir iesniegti pircējiem pasūtītājiem vai ari iesniegti bankas iestādei ja norēķini tiek veikti ar bankas iestādes palīdzībuvai nodoti pircējiem pasūtītājiem citā ceļā, kā to paredz, līgums.

peļņa no tirdzniecības pārskatiem

Ja saskaņā ar līgumu nosūtīto preču valdījuma un lietošanas tiesības, kā arī viss risks par preču bojāšanos pāriet pie pircēja tikai pēc attiecīgo preču saņemšanas, tās uzskata par pārdotām tikai pēc pircēja attiecīga paziņojuma par preču pieņemšanu līdz tam turpina uzskaitīt gatavo ražojumu un pārdodamo preču sastāvā.

Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ietver sociālo pakalpojumu sniegšanu, gūtos ieņēmumus uzrāda "Neto apgrozījuma" sastāvā un sociālo objektu uzturēšanas, kā arī citus ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus uzrāda attiecīgos pamatdarbības izdevumu posteņos.

Uzņēmumiem, peļņa no tirdzniecības pārskatiem sociālo pakalpojumu sniegšana nav pamatdarbība neatkarīgi no peļņas peļņa no tirdzniecības pārskatiem zaudējumu aprēķina metodesuzņēmuma bilancē esošo sociālo objektu pirmsskolas bērnu iestāžu, izglītības iestāžu, dzīvokļu fonda, veselības aizsardzības objektu un tml. Tos parasti ietver "Pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu" sastāvā.

Par uzņēmumu gada pārskatiem - Latvijas Vēstnesis

Citus uzņēmuma ieņēmumus, kas attiecas uz uzņēmuma parasto darbību un nav uzrādīti "Neto apgrozījuma" sastāvā dažādus citus pārdošanas ieņēmumus, dažādas aprēķinātās peļņas, kuras uzskaitītas no rīcības ar ilgtermiņa finansu ieguldījumiem, ieņēmumus no uzkrājumu realizācijas, atlīdzinātās izmaksu summas peļņa no tirdzniecības pārskatiem tml.

Šāda veida ieņēmumi, piemēram, ir: - ieņēmumi no uzņēmumam piederošo izejvielu, materiālu, inventāra un vērtspapīru pārdošanas, kas aprēķināti, atskaitot no pārdošanas cenas iegādes izmaksas un pārdošanas izdevumus; - ieņēmumi no ārvalstu valūtas pārdošanas virs Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, atskaitot summu, kas vienāda ar attiecīgā ārvalstu valūtas daudzuma cenu pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa šo ieņēmumu gūšanas dienā; - ieņēmumi no atsevišķu priekšmetu un telpu izīrēšanas.

Tomēr šajā postenī uzrāda tikai tos ieņēmumus, kas attiecas uz uzņēmuma parasto darbību, bet ieņēmumi, kas neietilpst parastajā darbībā, jāuzrāda kā "Ārkārtas ieņēmumi". Postenī "Ārkārtas ieņēmumi" ietver arī: - ieņēmumus no pamatlīdzekļu izslēgšanas likvidācijas, realizācijas u.

Īpašos peļņas un zaudējumu aprēķina posteņos jāparāda ieņēmumi, kuri saņemti no ilgtermiņa finansu ieguldījumiem, no īstermiņa vērtspapīriem un tamlīdzīgi ieņēmumi. Peļņa no tirdzniecības pārskatiem un zaudējumu aprēķina posteņos "Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas" ja uzņēmums aprēķinu sastāda pēc perioda izmaksu metodes un "Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas", "Pārdošanas izmaksas", "Administrācijas izmaksas" ja uzņēmums veic peļņas un zaudējumu aprēķinu pēc apgrozījuma izmaksu metodes uzrādāmās summas nosaka saskaņā ar uzņēmuma darbības īpatnībām atbilstošām pašizmaksas kalkulācijām.

Kalkulāciju saturu, izmaksu attiecināšanas kārtību un netiešo pieskaitāmo izmaksu sadales principus nosaka pašizmaksas kalkulācijas instrukcijas, kuras apstiprina uzņēmuma vadītājs.

Uzņēmumos, kuros nav izstrādātas šādas instrukcijas, attiecinot izmaksas uz attiecīgiem peļņas un zaudējumu aprēķina posteņiem, jāievēro Peļņas un zaudējumu aprēķinā pēc shēmas vertikālā formā visas izmaksas, zaudējumus, vērtības norakstījumus, kā arī nodokļu summas parāda ar negatīvu skaitli ar "-" zīmi.

Ja uzņēmumā tiek lietota peļņas un zaudējumu aprēķina shēma, kura klasificēta pēc apgrozījuma izmaksu metodes, posteņus "Ražošanas izmaksas", "Pārdošanas izmaksas" un "Administrācijas izmaksas" aizpilda, pamatojoties uz atbilstošu izdevumu uzskaiti un sadali: 3. Iegādes izmaksas aprēķina, pieskaitot pirkšanas peļņa no tirdzniecības pārskatiem ar pirkumu saistītos izdevumus.

Ražošanas izmaksas aprēķina, attiecīgās produkcijas ražošanai izlietoto materiālu iegādes izmaksām pieskaitot citus ar to ražošanu tieši saistītus izdevumus tiešos izdevumus darba samaksai un attiecīgos sociālā nodokļa atskaitījumus, kā arī tiešās izmaksas pār ražošanas rakstura darbiem un pakalpojumiem, ko veikuši citi uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas.

Ražošanas izmaksās var iekļaut noteiktu daļu tādu izmaksu, kas tikai netieši saistītas ar attiecīgās produkcijas ražošanu, ar nosacījumu, ka šīs izmaksas attiecas uz to pašu periodu ražošanas vadīšanā un apkalpošanā nodarbināto darbinieku algas ar sociālā nodokļa atskaitījumiem; ražošanas pamatlīdzekļu remonta un ekspluatācijas izdevumi, ražošanas telpu apkures, apgaismošanas un tml. Pārdošanas un administrācijas izmaksas katrā pārskata periodā pilnībā peļņa no tirdzniecības pārskatiem uz pamatdarbības rezultātiem.

 • Entītijas kategorijas opcija
 • Opciju ziņojumi

Aizpildot peļņas un zaudējuma aprēķina shēmu, kura klasificēta pēc perioda izmaksu metodes, jāievēro tālāk minētais: 3. Fiziskām personām piederošos uzņēmumos maksājumi īpašniekiem šeit nav uzrādāmi. Tos uzskata par tīrās peļņa no tirdzniecības pārskatiem peļņas izlietojumu; 3. Neatkarīgi no lietotās peļņas un zaudējumu aprēķina formas īpašos posteņos jāuzrāda: - zaudējumi no ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības noraks tīšanas; - procentu maksājumi par banku īstermiņa kredītiem un tamlīdzīgas izmaksas.

Postenī "Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem" jāparāda peļņa ar pozitīvu skaitli vai zaudējumi ar negatīvu skaitlikurus aprēķina pēc iepriekšējos posteņos uzrādītajiem skaitļiem.

Izpētiet Ostuni - Balto pilsētu - Apūliju Itālijā

Postenī "Ārkārtas izmaksas" uzrāda: - izmaksas, kas saistītas ar pamatlīdzekļu likvidāciju un realizāciju; - iepriekšējo gadu zaudējumus, kas konstatēti pārskata gadā; - zaudējumus sakarā ar stihiskām nelaimēm un vērtību bojāšanos atskaitot par zaudējumiem saņemto apdrošināšanas peļņa no tirdzniecības pārskatiem ; - pārējos ar uzņēmuma pamatdarbību nesaistītus izdevumus.

Postenī "Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem" uzrāda peļņu ārkārtas ieņēmumu pārsniegumu pār ārkārtas izdevumiem vai zaudējumus ārkārtas izdevumu pārsniegumu pār ārkārtas ieņēmumiem. Posteņos "Peļņas nodoklis par pārskata periodu" un "Pārējie nodokļi" uzrāda attiecīgi aprēķinātos nodokļus un citas likumdošanas aktos paredzētās valsts un pašvaldību budžetā no peļņas maksājamās summas īpašuma nodokļa, zemes nodokļa, peļņas nodokļa maksājumus, peļņas atskaitījumus par valsts kapitāla izmantošanu, dividendes no valsts kapitāla daļas un citas summas, tajā skaitā arī maksājumus valsts budžetā par pieļaujamā darbinieku individuālā un kolektīvā patēriņa līdzekļu pieauguma pārsniegšanu.

Ieteicams uzņēmumos iekārtot īpašu uzskaiti izdevumu veidiem, kuru apmērs atšķiras uzņēmuma finansiālo rezultātu peļņas vai zaudējumu un ar nodokli apliekamās peļņas aprēķinos. Postenī "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" uzrāda peļņas vai zaudējumu summu, kuru aprēķina pēc iepriekšējos posteņos uzrādītajiem skaitļiem saskaita posteņos "Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem" un "Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem" uzrādītās summas, atņemot summas, kas uzrādītas posteņos "Peļņas nodoklis par pārskata gadu" un "Pārējie nodokļi".

Gada pārskata pielikumā uzņēmumiem jāsniedz paskaidrojumi kurš profesionāli pelna naudu bināros opcijās ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un atbilstoši savai uzņēmējdarbības bināro opciju pamatstratēģijas, uzņēmuma lielumam un uzņēmējdarbības apjomiem.

Šajā pielikumā teksta, skaitļu un tabulu veidā jāpaskaidro uzņēmuma gada pārskata rādītāji. Gada pārskata pielikumā jāietver: - paskaidrojumi par bilances vai peļņas un zaudējumu aprēķina posteņiem, - pārējie likumā noteiktie paskaidrojumi; - citi uzņēmuma paskaidrojumi.

Vispārējās nozīmes paskaidrojumi.

Gada pārskati

Šeit jāapraksta grāmatvedības principi un vērtēšanas metodes, kādas lietotas pārskata gadā. Ja notikušas kādas izmaiņas, jāsniedz pamatojums par šo izmaiņu cēloņiem, ja bijusi kāda novirzīšanās no lietotajām metodēm un grāmatvedības principiem, jāsniedz detalizēti paskaidrojumi.

 • Reāla izbeigšanas iespēja
 • Bitcoin pēc intereses
 • VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA, AS, , Gada pārskati
 • Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

Īpaši jāuzrāda: - ilgtermiņa ieguldījumu, nolietojuma, vērtības samazināšanas un vērtības norakstīšanas aprēķina metodes; - pamatojums naudas līdzekļu un naudas norēķinu ar debitoriem un kreditoriem ārvalstu valūtas novērtējumam latos jāuzrāda Latvijas Bankas noteiktais kurss pārskata perioda pēdējā dienā.

Paskaidrojumi par bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina posteņiem.

peļņa no tirdzniecības pārskatiem

Vairāk saistītu